icon

Opzegging van een distributieovereenkomst

In de praktijk speelt vaak de vraag of een distributieovereenkomst kan worden opgezegd, en zo ja, onder welke voorwaarden.

Het is van belang te realiseren dat een distributieovereenkomst niet een in de wet geregelde overeenkomst is. Er zijn dus geen – zoals bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst – dwingendrechtelijke bepalingen die voorschrijven op welke manier de relatie tussen de leverancier en de distributeur dient te worden ingericht. Het is dan aan de partijen om de contractsrelatie te regelen, waaronder ook onder welke voorwaarden opgezegd kan worden. Doen zij dat niet of niet volledig, dan moet aan de hand van de rechtspraak worden bepaald onder welke voorwaarden kan worden opgezegd. In dat geval geldt het volgende.

Een distributieovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan in beginsel niet tegen een datum vóór de einddatum worden opgezegd. Dat is toch mogelijk indien partijen expliciet hebben afgesproken dat dat toch tussentijds kan, bijvoorbeeld in de distributieovereenkomst. Ook is opzegging van een dergelijke distributieovereenkomst mogelijk indien er sprake is van zwaarwegende omstandigheden die niet voor rekening komen van de opzeggende partij en die niet in de overeenkomst zijn verdisconteerd. Daarvan is niet snel sprake.

Een distributieovereenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd kan in beginsel wel worden opgezegd. In sommige gevallen vereist de rechtspraak dat een zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat, bijvoorbeeld dat de kwaliteit van geleverde goederen telkens onder de maat blijkt te zijn. Ook is het mogelijk – en in de praktijk gebeurt dat best vaak – dat wordt vereist dat de partij die opzegt een redelijke opzegtermijn in acht neemt. Tot slot dient de opzeggende partij in sommige gevallen een schadevergoeding te betalen. Dat is overigens niet het uitgangspunt, maar een uitzonderingsgeval. Kortom, het hangt van de situatie af.

Vaak wordt over het hoofd gezien dat in sommige gevallen ook mededingingsrechtelijke aspecten een rol kunnen spelen. Zo achtte de Rechtbank Leeuwarden enige tijd geleden een opzegging van een leverancier aan de distributeur nietig, omdat – kort samengevat – een concurrent op de leverancier ongeoorloofde druk had uitgeoefend om tot opzegging over te gaan. Dat achtte de rechtbank in strijd met artikel 6 van de Mededingingswet.

Opzegging van een distributieovereenkomst lijkt vaak simpel, maar is dat vaak niet omdat veel afhangt van de concrete omstandigheden van het geval. Wij helpen u graag een inschatting te maken van uw situatie.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Opzegging van een distributieovereenkomst

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief