icon

Groeiend aantal zorgaanbieders heeft problemen met betalingsverplichtingen

Eerder schreven wij al over de risico's en gevolgen van faillissementen in de zorg. Faillissementen en betalingsproblemen in de zorg zijn nog steeds actueel. Alleen al in de eerste helft van 2016 zijn bijvoorbeeld Zorggroep Helmond, Medisch Centrum Amstelveen, Mika Thuiscoach, centrum voor verslavingszorg Victas, en diverse thuiszorgorganisaties – waaronder TSN Thuiszorg – failliet verklaard. Uit het jaarverslag 2015 van Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) blijkt dat ook een groeiend aantal van bij WFZ aangesloten zorgaanbieders moeite heeft om tijdig aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

WFZ is het garantie-instituut van intramurale zorgaanbieders. Het doel van WFZ is het bevorderen van de continuïteit van financiering van zorginstellingen (en daarmee die van de zorgverlening) door het verstrekken van garanties op leningen ten behoeve van bij WFZ aangesloten zorgaanbieders. Deze garantie houdt in dat WFZ aan de financier garandeert dat zij de betalingsverplichtingen met betrekking tot de rente en aflossingen van de desbetreffende zorgaanbieder overneemt als de zorgaanbieder daar zelf niet meer aan kan voldoen. WFZ neemt zo dus het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald op zich. Het gaat hierbij om flinke bedragen. WFZ heeft in 2015 garanties verstrekt voor 442 miljoen euro aan nieuwe langlopende leningen. Het totaal aantal uitstaande garanties op langlopende leningen en kasgeldleningen kwam daarmee op meer dan 8,3 miljard euro.

Voordat WFZ een dergelijke garantie afgeeft, beoordeelt WFZ of de zorgaanbieder haar financiële positie en bedrijfsvoering voldoende op orde heeft, of de kredietwaardigheid op orde is, of de investeringsplannen haalbaar zijn, en of er geen andere onacceptabele risico's zijn. Nadat de garantieverlening heeft plaatsgevonden, voert WFZ jaarlijks een herbeoordeling uit. Uit het jaarverslag 2015 blijkt dat WFZ op basis van die herbeoordeling in 2015 48 leden (16% van het totale ledenaantal) onder verhoogde risicobewaking heeft gesteld. Eind 2014 ging het nog om 35 leden (11% van het totale ledenaantal). De leden onder verhoogde bewaking worden in drie categorieën onderscheiden:

– Onder categorie rood vallen de meest risicovol geachte leden. WFZ heeft zeven leden in deze categorie geplaats. In 2014 waren dit er nog tien.

– Onder categorie oranje vallen leden die niet aan de kredietwaardigheidseisen van WFZ voldoen, maar waar sprake is van minder urgente problemen. Het aantal leden in deze categorie laat een sterke stijging zien. Het gaat hierbij om 18 leden in 2015 tegenover 8 leden in 2014.

– Als laatste is er categorie geel waarin de situatie minder zorgelijk is, maar er wel reden zijn om de leden extra in de gaten te houden. Ook het aantal leden dat in deze categorie valt is gestegen; 23 leden in 2015 tegenover 17 leden in 2014.

WFZ noemt in het bijbehorende persbericht als belangrijke oorzaak de transitieprocessen die zorgaanbieders momenteel doormaken, waaronder het veranderende overheidsbeleid zoals de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, inkoopbeleid van zorgverzekeraars en het financieringsbeleid van banken. “Steeds vaker dreigen bij zorgaanbieders situaties te ontstaan waarbij ze onvoldoende geld beschikbaar hebben om tijdig aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat de inkomsten achterblijven of sterk schommelen, als gevolg van moeizame contractbesprekingen en factureringsproblemen tussen zorgaanbieders en hun afnemers. Een tijdelijke liquiditeitskrapte hoeft niet per se een probleem te worden, maar de kans daarop is groter geworden doordat zorgverzekeraars zuinig zijn met financiële bevoorschotting en banken de kredietplafonds hebben verlaagd. Door de combinatie van factoren komen zorgaanbieders sneller in de knel.”

Een faillissement of betalingsproblemen van een zorgaanbieder voor wiens lening WFZ een garantie heeft verstrekt, heeft grote gevolgen voor WFZ. De financier zal immers de garantie bij WFZ inroepen. WFZ betaalt de garantie uit haar eigen risicovermogen. Indien dit niet voldoende is, kan het WFZ bij de aangesloten leden vragen om een financiële bijdrage. Als ook hieruit niet voldoende middelen beschikbaar zijn, dan doet WFZ een beroep op het Ministerie van Volksgezondheid.

Mocht u vragen hebben over insolventie van zorgaanbieders, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.


Vivian Dank is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied zorg.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Groeiend aantal zorgaanbieders heeft problemen met betalingsverplichtingen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief