icon

Consultatieversie Zorgbrede Governancecode 2017

Zoals wij al eerder schreven, hebben Minister Schippers, staatssecretaris Van Rijn en de Brancheorganisaties Zorg (BoZ)een aanpassing van de Zorgbrede Governancecode aangekondigd. Inmiddels is het zover; de BoZ hebben het concept voor de Zorgbrede Governancecode 2017 (Code 2017) gepresenteerd. De Conceptcode 2017 vervangt de Zorgbrede Governancecode 2010 (Code 2010) en zal naar verwachting op 1 januari 2017 in werking treden.

Wijzigingen
De Code 2017 herziet de Code 2010 volledig. De codes zijn daardoor lastig met elkaar te vergelijken. Wat met name opvalt, is dat de Code 2017 niet langer gebaseerd is op regels (‘rule based'), maar op principes (‘principle based'). Volgens de BoZ is de gedachte achter de Code 2017 dat deze “een hulpmiddel voor de zorgorganisaties moet zijn om hun governance goed en volgens de huidige standaarden te organiseren“. Daarom zijn wettelijke verplichtingen zoveel mogelijk weggelaten en zijn er onderwerpen toegevoegd die de maatschappij belangrijk vindt. Duidelijk is dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van groot belang wordt geacht en er meer nadruk wordt gelegd op het gedrag van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van zorgorganisaties.

In de Code 2017 zijn vier maatschappelijke principes en vier governance principes opgenomen. Deze principes zijn uitgewerkt in een toelichting met bijbehorende regels. In tegenstelling tot de Code 2010, zijn er in de Code 2017 naast regels waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken (pas toe of leg uit) ook regels opgenomen die toegepast moeten worden. Per principe zijn informatie, adviezen en regels opgenomen. Door het gebruik van een icoon is direct zichtbaar of er sprake is van informatie, advies of een regel, en of er sprake is van een verplichting toe te passen of of van ‘pas toe of leg uit'.

In de Code 2017 zijn ook nieuwe onderwerpen opgenomen. Zo zijn de centrale positie van de cliënt en de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie explicieter gemaakt en is er een heel principe gewijd aan waarden, normen, cultuur en gedrag. Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan medezeggenschap van cliënten en medewerkers, en is de omgang met belanghebbenden verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Ook de Raad van Toezicht krijgt meer aandacht en haar werkgeversrol wordt explicieter beschreven. Verder zijn er regels over de governance van zorgconcerns en samenwerkingsverbanden opgenomen, wordt er veel aandacht besteed aan de keuze voor de geschikte rechtsvorm en is er een nieuw hoofdstuk gewijd aan Universitair Medische Centra.

Doel
Volgens de BoZ is het de bedoeling dat met de Conceptcode 2017 een stap wordt gezet van het afvinken van regels naar het uitnodigen tot een dialoog binnen zorgorganisaties. Daarnaast is de intentie dat de Zorgbrede Governancecode minder vrijblijvend wordt. Momenteel is het hanteren van de Code 2010 een lidmaatschapsverplichting voor leden van de BoZ. De Code 2017 moet ook voor leden van andere brancheorganisaties gaan gelden. Het is de bedoeling dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg hierop gaat toezien en daartoe de Code 2017 zal hanteren als veldnorm.

Consultatieperiode
Het concept voor de vernieuwde Zorgbrede Governancecode 2017 ligt nu ter consultatie voor. Alle betrokkenen in de zorgsector hebben tot 1 juli 2016 de gelegenheid om op het concept voor de Code 2017 te reageren. Na afloop van de consultatieperiode zal de Code 2017 aan de opmerkingen worden aangepast en in het najaar 2016 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene ledenvergaderingen van de BoZ.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…


Vivian Dank is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied zorg.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Consultatieversie Zorgbrede Governancecode 2017

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief