icon

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden en mogelijkheid tot kennisneming

Deze blog is onderdeel van de Serie Algemene voorwaarden.

Of algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, moet in beginsel worden uitgelegd aan de hand van de algemene regels van het overeenkomstenrecht. Aldus bestaan geen bijzondere regels voor het overeenkomen van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Er zal sprake moeten zijn van aanbod en aanvaarding (van de toepasselijk van de algemene voorwaarden).

Dat toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaard moet worden, wordt nog eens benadrukt in de definitie van de ‘wederpartij' (6:231 sub c BW): dat is namelijk diegene ‘die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard.' Om onduidelijkheid en bewijsproblemen te voorkomen, verdient het als gebruiker van algemene voorwaarden de voorkeur om de wederpartij te laten tekenen voor toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Maar dat kan ook op andere wijze geschieden. Een voorbeeld daarvan is de toezending door de gebruiker van een offerte waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, welke zonder protest door de wederpartij is geaccepteerd, en de wederpartij bij een eerdere overeenkomst met dezelfde gebruiker die algemene voorwaarden wel uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Los van het voorgaande, is van belang dat de gebruiker de wederpartij een redelijke mogelijkheid biedt om van de algemene voorwaarden kennis te nemen (6:233 sub b BW), anders kan een beding uit de algemene voorwaarden door de wederpartij worden vernietigd.

Het bieden van een redelijke mogelijkheid om kennis te nemen, kan allereerst geschieden door de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen, wat zoveel betekent als het overhandigen van een fysiek exemplaar. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kan daarnaast kan aan dit vereiste worden voldaan door de algemene voorwaarden ter inzage te leggen bij de gebruiker, de Kamer van Koophandel of een rechtbank, zolang in dat geval ook maar wordt aangeboden de voorwaarden op eerste verzoek toe te zenden.

Een modernere mogelijkheid is het op een website ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden. Vereist is dan wel dat de algemene voorwaarden kunnen worden opgeslagen (voor latere raadpleging) en achter een duidelijke hyperlink zijn te vinden. Dit ziet echter wel op overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand zijn gekomen. Indien de overeenkomst zelf niet langs elektronische weg tot stand komt, moet de wederpartij uitdrukkelijk instemmen met het verstrekken van de algemene voorwaarden langs elektronische weg.

Het hier behandelde over ter beschikking stellen, geldt niet in alle gevallen. Wederpartijen die ‘grote ondernemingen' betreffen, zoals gedefinieerd in artikel 6:235 lid 1 BW, kunnen zich niet beroepen op de vernietigbaarheid van een beding uit de algemene voorwaarden omdat geen redelijke mogelijkheid tot kennisname is geboden. Die grote partijen moeten kennelijk maar zo verstandig zijn om te zorgen dat zij de algemene voorwaarden kennen, voordat een overeenkomst wordt gesloten.


Geert Schnitzler is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden en mogelijkheid tot kennisneming

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief