icon

De zienswijze

Bestuursorganen (zoals gemeenten) nemen regelmatig besluiten. In sommige gevallen wordt een besluit niet direct genomen, maar publiceert het bestuursorgaan eerst een voorgenomen besluit. Dit doet het bestuursorgaan om belanghebbenden (zowel natuurlijke- als rechtspersonen) de mogelijkheid te bieden hun mening te geven over het voorgenomen besluit. Vervolgens kan de gemeente bij het nemen van haar besluit met deze meningen rekening houden.

Waartegen zienswijze indienen?

Een zienswijze wordt ingediend tegen een voorgenomen besluit van een bestuursorgaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voornemen een omgevingsvergunning te verlenen, maar ook aan het voornemen een bestemmingsplan te wijzigen of vast te stellen. Het tijdig indienen van een zienswijze tegen een ontwerp bestemmingsplan kan dan ook een belangrijke eerste stap zijn om bijvoorbeeld planschade te voorkomen en is bovendien van belang om later tegen het besluit in beroep te kunnen gaan.

Wanneer en bij wie zienswijze indienen?

Een zienswijze dient te worden ingediend gedurende de periode dat het voorgenomen besluit ter inzage ligt. Doorgaans is dit een periode van zes weken. Bij het te laat indienen van een zienswijze loopt de belanghebbende het risico dat de zienswijze niet-ontvankelijk wordt verklaard. Voorts geschiedt de indiening doorgaans schriftelijk (soms ook mondeling), bij het bestuursorgaan dat voornemens is het besluit te nemen.

De zienswijze in de Awb

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn verschillende regels opgenomen die van belang kunnen zijn bij het indienen van een zienswijze (zie bijvoorbeeld afdeling 3.4 Awb). Zo is er bepaald op welke wijze het bestuursorgaan een voorgenomen besluit bekend dient te maken en welke documenten het bestuursorgaan daarbij ter beschikking dient te stellen.

Beroep

Na afweging van de ingediende zienswijzen en andere relevante factoren, neemt het bestuursorgaan een besluit. Mocht de indiener van een zienswijze van mening zijn dat het bestuursorgaan daarbij onvoldoende rekening heeft gehouden met zijn visie, dan kan hij in beroep gaan tegen het genomen besluit bij de bestuursrechter.

Om in beroep te kunnen gaan is het wel vereist dat de belanghebbende zijn zienswijze tegen het voorgenomen besluit heeft ingediend. Uit de Awb volgt namelijk dat geen beroep bij de bestuursrechter kan worden ingesteld tegen (bijvoorbeeld) een besluit tot vaststelling van een bestemmingplan, indien de belanghebbende geen zienswijzen naar voren heeft gebracht toen het ontwerp bestemmingsplan ter inzage lag en hem redelijkerwijs kan worden verweten dat hij dat niet heeft gedaan.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.


Björn Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De zienswijze

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief