icon

Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw

Het zorginkoopproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars is een ingewikkeld proces. Zorgaanbieders, en zeker de kleinere partijen, klagen vaak over de macht van zorgverzekeraars. Van een onderhandelingsevenwicht zou geen sprake zijn. De NZa was al vaak verzocht om regels te stellen voor de zorginkoop.

Een regeling is er nu gekomen. Op 1 januari 2016 is de Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw in werking getreden. De regeling is van toepassing op alle zorginkoopcontracten met een ingangsdatum van 1 januari 2017 of later en geldt voor alle zorg die onder de zorgverzekeringswet (Zvw) valt.

Interessant is dat deze regeling anders dan de al bestaande Good contracting practices, wel bindende voorschriften bevat. De NZa mag op grond van artikel 45 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) regels stellen betreffende de wijze van totstandkoming van overeenkomsten met betrekking tot zorg en tarieven en de voorwaarden daarvan. De NZa kan op basis van die wettelijke grondslag bindende regels vaststellen, onder meer als zij op de zorgmarkt algemene en structurele belemmeringen constateert. Van die bevoegdheid heeft de NZa nu gebruik gemaakt.

Wat zijn de kernelementen van deze regeling? Er moet meer transparantie komen in de bekendmaking van het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar en de procedure van zorginkoop (artikel 4). Op grond van artikel 5 moeten de onderhandelende partijen in het zorginkoopproces voldoende beschikbaar voor elkaar zijn. Ook heeft de NZa verplicht gesteld dat de zorgverzekeraar de zorgaanbieder een redelijke termijn gunt voor het bestuderen van het voorstel van de zorgverzekeraar (artikel 6). De zorgverzekeraar dient wijzigingen tijdig bekend te maken in de door haar geopenbaarde informatie.

Al deze regels moeten er toe leiden dat de zorgaanbieder beter en tijdiger wordt geïnformeerd en zich dus ook beter kan voorbereiden. Of de praktijk ook echt baat zal hebben bij de regeling moet nog blijken. De verwachting is dat in elk geval de consument vruchten kan plukken van de nieuwe regeling: door de tijdigheidseisen die aan het zorginkooproces worden gesteld, wordt de consument in staat gesteld om een goede afweging te maken voor een verzekeringspolis.


Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied zorg.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief