icon

Wieringa en de Wet Werk en Zekerheid

De definitieve veranderingen in het arbeidsrecht komen nu snel dichterbij. Zoals wij uitgebreid in onze blog reeks hebben behandeld houdt de nieuwe wet – getiteld Wet Werk en Zekerheid – onder andere een wijziging van het ontslagrecht per 1 juli 2015 in en een wijziging van enkele losse onderdelen per 1 januari 2015.
Per 1 januari 2015 worden de aanzegplicht, de beperking van het concurrentiebeding en het proeftijdbeding en de verkorting van het uitzendbeding ingevoerd.

Per 1 januari 2015
Aanzegplicht
Een maand voor de afloop van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (van 6 maanden of langer) dient de werkgever voortaan de werknemer te informeren of de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet en zo ja onder welke voorwaarden. Verzuimt de werkgever tijdig aan deze informatieverplichting te voldoen, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van maximaal een maandsalaris.

Concurrentiebeding
In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan in principe geen geldig concurrentiebeding meer worden overeengekomen. Alleen in geval van zwaarwegende bedrijfsbelangen en indien de werkgever dit schriftelijk heeft gemotiveerd kunnen uitzonderingen worden gemaakt.

Proeftijd
In arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of korter kan geen proeftijd meer worden overeengekomen.

Uitzendbeding
Ten behoeve van uitzendovereenkomsten kan bij CAO worden afgesproken dat de ketenbepaling pas na een bepaalde periode ingaat en de loondoorbetalingsverplichting worden uitgesloten. De termijn gedurende welke deze afwijkingen bij CAO kunnen worden gemaakt, wordt beperkt.

Per 1 juli 2015
Ontslagrecht
Per 1 juli 2015 wordt het ontslagrecht drastisch gewijzigd. De wet bepaalt straks voor welke ontslaggronden welke instantie moet worden aangeschreven indien de werknemer niet instemt: bij voorgenomen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid is het UWV de aangewezen instantie; bij in de persoon van de werknemer gelegen redenen de kantonrechter. Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) dat thans buiten het Burgerlijk Wetboek om regelt onder welke omstandigheden een werkgever toestemming van het UWV nodig heeft om een arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, zal verdwijnen. De regels die daaruit voortvloeien, waaronder de ontslaggronden, zullen echter niet verdwijnen en worden opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid. Dit betekent dat de kantonrechter ook wordt gebonden aan de regels van het UWV bij de beoordeling van een ontbindingsverzoek. Accurate dossieropbouw wordt essentieel voor werkgevers.

Beëindiging met wederzijds goedvinden
Werknemers krijgen een herroepingsrecht bij het overeenkomen van een beëindiging van de arbeidsrelatie met hun instemming (beëindiging met wederzijds goedvinden). Na de dag van schriftelijke instemming met de beëindiging heeft de werknemer straks twee weken lang het recht om terug te komen op die beslissing.

Transitievergoeding
De transitievergoeding is straks altijd verschuldigd bij beëindiging van een contract dat twee jaar of langer heeft geduurd, of dat nou is door opzegging, verstrijken van de bepaalde duur of door ontbinding. De vergoeding is een stuk lager: één derde maandsalaris voor elk gewerkt jaar voor de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst, en voor de periode daarna een half maandsalaris per gewerkt jaar. Het maximum is € 75.000,- of – als dat hoger is – een jaarsalaris.

Ketenregeling
De ketenregeling wordt aangepast naar drie overeenkomsten in maximaal twee jaar met tussenpozen van maximaal zes maanden. Oftewel, er ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als in een reeks van elkaar opeenvolgende contracten een periode van twee jaar wordt overschreden of bij meer dan drie opeenvolgende contracten. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen.

Wieringa adviseert
In de praktijk zal meer veranderen dan hetgeen hierboven is opgesomd. De gevolgen van de veranderingen zullen soms pas gaandeweg duidelijk worden. Wieringa Advocaten volgt het wetgevingsproces op de voet en informeert ondernemers over de komende veranderingen en de maatregelen die men ter voorbereiding daarop kan nemen. Onlangs was Wieringa advocaten te gast bij Ondernemerszaken RTL Z om deze veranderingen toe te lichten.

Wieringa Advocaten informeert u ook graag persoonlijk over de gevolgen van deze veranderingen voor uw organisatie.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wieringa en de Wet Werk en Zekerheid

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief