icon

Wet Werk en Zekerheid (8)

In dit deel van onze serie over het wetvoorstel Werk en Zekerheid bespreken we de veranderingen die het wetvoorstel zal hebben voor de WW, de IOW en de IOAW. De bedoeling van het wetsvoorstel is een meer activerende aanpak om werkloosheid te voorkomen. Het activerender maken van de WW bestaat met name uit maatregelen om de uitstroom te versnellen. In het navolgende licht ik de voorgenomen maatregelen toe.

WW
duur
De maximale duur van de WW wordt in de periode van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Dit gebeurt door de opbouw van het arbeidsverleden, dat (mede) bepalend is voor de duur van de WW, te wijzigen. In het huidige stelsel leidt elk gewerkt jaar tot verlenging van de WW-duur met 1 maand. In het nieuwe stelsel wordt deze opbouw (een maand per gewerkt jaar) alleen gedurende de eerste 10 jaar gehandhaafd. Na 10 jaar wordt dit gehalveerd zodat elk gewerkt jaar slechts leidt tot een langere WW duur van een halve maand. Omdat ook de norm wat een kalenderjaar is wordt aangepast, leidt dit tot een andere berekening. Voor de jaren 1998 tot en met 2012 telt een kalenderjaar mee als de werknemer over ten minste 52 dagen loon heeft ontvangen. Vanaf 2013 geldt echter de eis dat de werknemer over ten minste 208 uren per kalenderjaar loon moet hebben ontvangen. Niet het aantal dagen is dus meer bepalend voor de vraag of sprake is van een gewerkt kalenderjaar maar het aantal gewerkte uren.

Het arbeidsverleden dat is opgebouwd voor 1 januari 2016 wordt in principe gerespecteerd. Echter voor hen die op 1 januari 2016 een arbeidsverleden van meer dan 24 maanden hebben wordt de maximale WW-duur wel geleidelijk afgebouwd tot 24 maanden. Dat gebeurt door per kwartaal de duur met telkens één maand te verkorten. Dat houdt concreet in dat pas eind 2017 de eerste mensen gevolgen zullen ondervinden van de verkorting van de duur van de WW. Medio 2019 zal in alle gevallen de maximale duur van 24 maanden worden bereikt.

De maximale duur van de WW kan wel bij cao worden verlengd tot maximaal de huidige 38 maanden. De verlenging van de WW zal naar verwachting de komende jaren dan ook onderdeel uit gaan maken van de cao- onderhandelingen tussen de werkgevers en werknemers.

passende arbeid en inkomensverrekening
Voorts wordt per 1 januari 2015 geregeld dat al na 6 maanden WW alle arbeid als passend wordt aangemerkt (in plaats van de huidige 12 maanden). De aanscherping van het begrip passende arbeid wordt ook ingevoerd in de ZW. Dat betekent dat ook werk dat minder betaald na zes maanden als passend is te beschouwen. Om er voor te zorgen dat de werknemer zich niet financieel hoeft te benadelen bij het accepteren van werk tegen een lager loon wordt tegelijkertijd inkomensverrekening ingevoerd in de WW. Dat houdt in dat vanaf de eerste werkloosheidsdag inkomensverrekening wordt toegepast in plaats van urenverrekening als een uitkeringsgerechtigde weer gaat werken. Hierdoor wordt bereikt dat werkhervatting vanuit de WW altijd lonend is.
De hoogte van de WW-uitkering wordt niet gewijzigd: in het wetsvoorstel staat dat de werkloosheidsuitkering in het tweede jaar inkomensgerelateerd blijft en niet terugvalt naar een uitkering op minimumniveau.

IOW
De IOW biedt een inkomenswaarborg op het minimumniveau voor werkloze werknemers die bij aanvang van de werkloosheid 60 jaar of ouder waren. De openstelling van de IOW wordt verlengd tot 2020.

IOAW
De IOAW biedt een inkomenswaarborg op het minimumniveau voor werkloze werknemers die bij aanvang van de werkloosheid 50 jaar of ouder waren. Toegang tot de IOAW wordt afgebouwd doordat mensen die in of na 1965 zijn geboren geen toegang meer krijgen.

Aanbeveling
We raden aan goed te bekijken of middels een cao gebonden bent aan afspraken over de verlenging van de duur van de WW-uitkeringen zodat u rekening kunt houden met eventueel hogere kosten.

Overzicht van de andere blogs in deze serie


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wet Werk en Zekerheid (8)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief