icon

Dwingende bewijskracht bij geparafeerde overeenkomsten

Op grond van artikel 151 en 156 Rv wordt aan een ondertekende overeenkomst dwingende bewijskracht toegekend. Dwingende bewijskracht houdt in dat de rechter verplicht is de inhoud hiervan als waar aan te nemen (behoudens tegenbewijs). De Hoge Raad boog zich recentelijk over de vraag of dwingende bewijskracht kan worden toegekend aan een overeenkomst die is geparafeerd (dus niet: ondertekend) door een persoon die de Nederlandse taal niet beheerst.

Het ging hier om een geschil tussen werknemer A en werkgever BASF (destijds Grapofex). Werkgever had op 18 april 2001 een arbeidsovereenkomst gesloten met A. De arbeidsovereenkomst was in het Engels gesteld, de bijlage waarin de pensioenverplichtingen van werkgever waren uiteengezet was echter abusievelijk in het Nederlands gesteld. Namens werkgever werd de arbeidsovereenkomst, inclusief bijlage, geparafeerd. De paraferende medewerker beheerste niet de Nederlandse taal, maar begreep wel Engels.

Werknemer A vorderde na het einde van het dienstverband nakoming van de pensioenverplichtingen en beriep zich hierbij op de dwingende bewijskracht van de arbeidsovereenkomst met bijlage. BASF stelde zich echter op het standpunt dat aan de bijlage geen dwingende bewijskracht kan worden toegekend. Het paraferen door een persoon die de Nederlandse taal niet machtig is kan in de opvatting van werkgever namelijk niet als ‘ondertekening' worden gekwalificeerd. Indien geen sprake is van ondertekening in de zin van art. 156 Rv, dan is geen sprake van een overeenkomst met dwingende bewijslast.

De Rechtbank en het Hof oordeelden in het voordeel van werkgever. De Hoge Raad erkende echter wèl de dwingende bewijskracht en vernietigde op 5 oktober 2012 het arrest van het Hof. Indien de paraaf de desbetreffende persoon in voldoende mate individualiseert is immers sprake van ondertekening in de zin van art. 156 Rv. De omstandigheid dat de persoon de taal waarin de overeenkomst is gesteld niet machtig is, staat daaraan niet in de weg.


Sascha Guillaume is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Dwingende bewijskracht bij geparafeerde overeenkomsten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief