icon

Doorbreking aansprakelijkheidsbeperking

In het Tijdschrift voor Bouwrecht van vorige maand is nog een uitspraak gepubliceerd over de in 2003 ingestorte balkons van het appartementencomplex Patio Sevilla te Maastricht, waarbij twee personen om het leven kwamen (TBR 2012/193).

Het gaat om een uitspraak van de Commissie van Geschillen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) van 21 december 2011 in een tegen de constructeur van het project aanhangig gemaakt geschil. De opdrachtgever van de constructeur stelde zich hierin op het standpunt dat de constructeur geen beroep toekomt op enige exoneratiebepaling uit de RVOI (de in deze toepasselijke algemene voorwaarden). Dit vanwege de aard van de tekortkoming. alsmede de ernst en omvang van de gevolgen ervan.

De arbiters van het KIVI gaven de opdrachtgever in dit standpunt gelijk. Het Scheidsgerecht oordeelde dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is indien de constructeur zich op de aansprakelijkheidsbeperkingen uit de RVOI zou kunnen beroepen. Dit in het licht van de volgende omstandigheden:

  • de constructeur was tekortgeschoten in de controlerende taak op een cruciaal onderdeel van de hoofddraagconstructie, ondanks aanwijzingen die tot extra alertheid aanleiding hadden moeten geven (er was al eerder, in 2002, scheurvorming opgetreden);
  • op meerdere onderdelen zijn ontwerpfouten gemaakt die tot aanpassingen in het uitgevoerde werk hebben geleid (de constructeur had ook een ontwerpfout gemaakt ten aanzien van het parkeerdak van de parkeerkelder);
  • de aard, ernst en omvang van de tekortkomingen;
  • en de wanverhouding tussen de schade en de advieskosten.

Een naar mijn mening alleszins begrijpelijke uitspraak.

Overigens is voor de RVOI, en voor de SR (de algemene voorwaarden van de architecten), in 2005 in principe de DNR in de plaats gekomen. Inmiddels is er zelfs al weer een nieuwe DNR, namelijk die uit 2011. In de DNR is, in tegenstelling tot de RVOI, in beginsel duidelijk geformuleerd wanneer de aansprakelijkheidsbeperking buiten toepassing kan worden gelaten, met name in de DNR 2011.

In deze regeling is bepaald dat een op grond van de voorgaande regels (als geformuleerd in de DNR) bepaalde schadevergoeding niet van toepassing is voorzover deze schadevergoeding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Met deze formulering kan, in voorkomend geval, een aansprakelijkheidsbeperking worden doorbroken.


Charles Smit is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Doorbreking aansprakelijkheidsbeperking

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief