icon

Een beetje klagen is zo gek nog niet

Al eerder schreven wij over de aankoop van een non-conforme zaak en de verhouding tussen de mededelingsplicht en de onderzoeksplicht bij een beroep op dwaling en/of non-conformiteit ex art. 7:17 BW.

Voor beide (alle) vorderingen uit hoofde van non-conformiteit geldt een specifieke klacht- en vervaltermijn. Dit geldt dus zowel voor bijvoorbeeld de vordering uit hoofde van onrechtmatige daad als voor bedrog en dwaling. Bij een consumentenkoop werd voorheen altijd uitgegaan van een min of meer vastomlijnde klachttermijn van 2 maanden. In geval van een niet-consumentenkoop dient de vraag of de kennisgeving binnen bekwame tijd is geschied, te worden beantwoord onder afweging van alle betrokken belangen en met inachtneming van alle relevante omstandigheden, waaronder het antwoord op de vraag of de verkoper nadeel lijdt door de lengte van de in acht genomen klachttermijn (Zie HR 25 maart 2011, RvdW 2011/419.)

De Hoge Raad gaat dus uit van een flexibele maatstaf. Aan de klacht op zich worden ook steeds vaker inhoudelijke eisen gesteld. Niet steeds kan worden volstaan met de enkele mededeling aan de wederpartij dat de door deze verrichte prestatie ten achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt. In beginsel dient de schuldeiser zijn wederpartij, voor zover mogelijk, tevens te informeren over de gestelde aard of omvang van de tekortkoming. De koper mag wel de uitslag van een onderzoek afwachten, zonder de verkoper van het onderzoek op de hoogte te brengen. Wanneer echter de koper verwacht dat met het onderzoek langere tijd is gemoeid, volgt uit de strekking van artikel 7:23 lid 1 BW dat de koper aan zijn wederpartij onverwijld kennis dient te geven van dat onderzoek en de verwachte duur ervan. Niet-tijdig klagen leidt uiteindelijk tot verval van recht, wat betekent dat de koper zijn eventuele vordering op de verkoper niet meer kan instellen.

Wij herhalen dus ons eerdere advies: het is altijd raadzaam om tijdig, schriftelijk en gemotiveerd te protesteren bij gebreken.


Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Een beetje klagen is zo gek nog niet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief