icon

Beperkte rechten (2): erfpacht

Eerder besprak ik het recht van opstal; deze week ga ik in op het erfpacht.

Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de onroerende zaak van een ander te houden en te gebruiken. De erfpachter heeft in beginsel dezelfde rechten als de eigenaar.

Erfpacht wordt gevestigd met het opmaken van een akte. Daarbij kan aan de erfpachter de verplichting worden opgelegd aan de eigenaar op regelmatige tijdstippen een geldsom – de zogenaamde canon – over te maken. Partijen kunnen in de akte van vestiging de duur en de reikwijdte van de erfpacht regelen. De akte dient vervolgens te worden ingeschreven in de openbare registers.

De erfpachter heeft hetzelfde genot van de zaak als een eigenaar. De erfpachter mag echter niet zonder toestemming van de eigenaar een andere bestemming geven aan de onroerende zaak of een handeling verrichten ie in strijd is met de bestemming van de zaak.

Aan de erfpachter komen tevens de voordelen van roerende aard toe, zoals vruchten van bomen en struiken die op de in erfpacht gegeven onroerende zaak gelegen zijn. De voordelen van onroerende aard, zoals delfstoffen, behoren echter aan de eigenaar toe.

De erfpachter mag (ook zonder toestemming van de eigenaar) de zaak waarop het erfpacht rust verhuren of verpachten, tenzij in de akte van vestiging anders is bepaald. Na het einde van de looptijd van de erfpacht is de eigenaar verplicht zo'n verhuur gestand te doen.

De erfpacht kan op verschillende manieren eindigen, onder andere door opzegging door de erfpachter. De opzegtermijn is een jaar en dient te geschieden bij exploit. De eigenaar is ook bevoegd tot opzegging, als dat in de akte van vestiging is opgenomen. De eigenaar kan de erfpacht opzeggen, indien de erfpachter in verzuim is de canon over twee achtereenvolgende jaren te voldoen, of als de erfpachter in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van zijn andere verplichtingen.
Tevens kan de erfpacht eindigen door middel van afstand. Dit betekent dat zowel erfpachter als eigenaar overeenkomen dat de erfpacht eindigt.


Tristan Vos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beperkte rechten (2): erfpacht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief