Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Real Estate
Christopher Seine, 24/12/2013

Burenrecht: ontnemen van zonlicht onrechtmatige hinder?

Op grond van artikel 5:37 BW is het een eigenaar van een erf niet toegestaan in een mate of op een wijze die volgens artikel 6:162 BW onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toe te brengen, zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.

Recent diende de Rechtbank Gelderland de vraag te beantwoorden of sprake is van onrechtmatige hinder als de bomen op het erf van een persoon (in de zomer) tweederde van de tuin van het daarnaast gelegen erf bedekken met schaduw.

De rechtbank stelt in haar uitspraak voorop dat het een eigenaar van een woonhuis met tuin vrijstaat zijn eigendom naar eigen goeddunken te gebruiken, mits dit gebruik niet in strijd komt met de rechten van anderen en hij de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht neemt. Dat betekent dat een eigenaar van een erf in beginsel het recht heeft zijn tuin in te richten en te onderhouden zoals hij dat wil. Dat recht wordt echter wel begrensd in die zin dat hij anderen, onder wie zijn buren, geen onrechtmatige hinder mag toebrengen. Volgens het bepaalde in artikel 5:37 BW mag de eigenaar van een erf niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 6:162 BW onrechtmatig is, licht onthouden aan de eigenaar van een ander erf. De vraag of het onthouden van licht onrechtmatige hinder oplevert, hangt af van de ernst en de duur daarvan en de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder de plaatselijke omstandigheden, aldus de rechtbank.

De bomen leveren volgens de rechtbank in dit geval geen onrechtmatige hinder op als bedoeld in artikel 5:37 BW. De rechtbank stelt in de eerste plaats vast dat Nederland een dichtbevolkt land is. Voorts overweegt zij dat de rond woonhuizen geplante bomen veelal het leefklimaat ten goede komen, zodat bomen ook het algemeen belang dienen. Eiser heeft bovendien geen recht op onbeperkte toetreding van zonlicht. Daar komt bij dat de eiser in deze zaak zelf ook hoge bomen in zijn tuin heeft staan, aldus de rechtbank.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Real Estate

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten