icon

Behandeling van een buiten de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift

In een recente uitspraak van de rechtbank Limburg (ECLI:NL:RBLIM:2022:2220) stond de vraag centraal of een burger kon worden verweten dat hij niet binnen een reguliere termijn van zes weken bezwaar had ingediend, ondanks dat hij op de hoogte was van een besluit. De rechtbank, niet in lijn met de vaste jurisprudentie, oordeelde dat ook in dat geval sprake kan zijn van een verschoonbare termijn en het bezwaarschrift niet niet-ontvankelijk mocht worden verklaard op basis hiervan.

Niet ontvankelijkheid achterwege – verschoonbare termijn

Indien een burger te laat is met het indienen van bezwaar of beroep wordt dit ingediende bezwaar of beroep niet-ontvankelijk verklaard. In beginsel ligt de grens waarbinnen bezwaar en beroep kunnen worden ingesteld op zes weken na het aan te vechten besluit. Deze grens is een harde grens en niet vatbaar voor interpretatie. Er bestaat echter wel een uitzondering hierop. De uitzondering is geformuleerd als een dwingendrechtelijke norm die beoordelingsruimte biedt. Artikel 6:11 Awb luidt namelijk: ‘Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.’

De Afdeling hanteert dan ook de regel dat indien een burger niet binnen de wettelijke termijn (in beginsel 6 weken) bezwaar of beroep instelt omdat hij dit door desinformatie niet kon weten, de burger dan alsnog de mogelijkheid heeft om bezwaar of beroep in te stellen. Dit moet dan zo spoedig mogelijk gebeuren nadat de burger bekend is geraakt met het besluit. Dit betekent volgens vaste jurisprudentie een periode van maximaal twee weken na bekendwording met het besluit. Deze uitzondering geldt in beginsel alleen voor burgers die niet bekend waren met het besluit.

Wel op de hoogte – toch verschoonbare termijn

De uitspraak van de rechtbank Limburg toont aan dat er ook soepeler kan worden omgegaan met het te laat indienen als de burger wél op de hoogte was van het besluit. De rechtbank staat dit toe vanwege de beoordelingsruimte van artikel 6:11 Awb. Hoewel de rechtbank constateert dat de termijn van 6 weken een harde termijn is en één dag te laat ingediend toch echt te laat is, kijkt zij hierbij ook naar artikel 6:11 Awb.

De uitspraak van de rechtbank Limburg toont aan dat zij een minder strikte uitleg geeft aan artikel 6:11 Awb dan de lijn die in de heersende jurisprudentie wordt gevolgd als het aankomt op het bekend zijn met een besluit en desondanks toch te laat beroep of bezwaar instellen. Dit omdat de rechtbank van mening is dat recente wetenschappelijke inzichten en veranderende maatschappelijke opvattingen over de verhouding tussen overheid en burger het nodig maken dat in de balans tussen het perspectief van rechtszekerheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger enerzijds en het perspectief van rechtsbescherming en realistisch burgerbeeld anderzijds, een verschuiving plaatsvindt die doorwerkt in de uitleg van de van artikel 6:11 van de Awb.

De verschoonbaarheidsuitzondering kan daarom volgens de rechtbank Limburg in bepaalde gevallen ook van toepassing zijn als de burger wél op de hoogte was van het besluit maar alsnog te laat was met het indienen van bezwaar of beroep. De omstandigheden van het geval zijn daarbij bepalend. In de zaak waarover de rechtbank Limburg uitspraak heeft gedaan was het van belang dat de burger niet beschikte over beroepsmatige rechtsbijstand en geen ervaring heeft met procedures bij de bestuursrechter. Bovendien had deze burger aanzienlijke gezondheidsklachten waardoor hij in zijn functioneren in het dagelijks leven en bij het behartigen van zijn belangen wordt beperkt. Gelet hierop kon niet redelijkerwijs worden geoordeeld dat de burger in verzuim was volgens de rechtbank Limburg.

Conclusie

Hoewel het dus mogelijk kan zijn om af te wijken van harde termijnen met betrekking tot het indienen van bezwaar of beroep ondanks bekendheid met het besluit blijft het verstandig om de termijnen goed in de gaten te houden. Het is immers nog maar de vraag hoe andere rechtbanken in Nederland met deze situatie om zullen gaan en wat de Afdeling hiervan zal vinden. Bovendien is deze uitspraak erg casuïstisch en zal de uitkomst van de beoordeling telkens afhangen van de omstandigheden van het geval. In ieder geval is in deze uitspraak wel de rechtsbescherming voor de minder alerte burger boven de procedureregels gezet, een goede ontwikkeling.


Esmee Wolters is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Behandeling van een buiten de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief