icon

Reactie geven als aanvrager naar aanleiding van ingediende zienswijzen

In het bestuursrecht kunnen derden zienswijzen indienen over besluiten die door een initiatiefnemer zijn aangevraagd. De Afdeling van de Raad van State heeft recentelijk een uitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2022:943) waaruit blijkt dat in het geval de uniforme openbare voorbereidingsprocedure wordt gevolgd in het kader van een bestemmingsplanwijziging, de initiatiefnemer mag reageren op de ingestuurde zienswijzen.

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Een bevoegd bestuursorgaan moet in door de wet bepaalde gevallen gebruik maken van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Deze voorbereidingsprocedure is regelmatig van toepassing in het omgevingsrecht. Afdeling 3.4 Awb regelt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV). De kern van de UOV is dat een bestuursorgaan een ontwerp waarop de UOV van toepassing is, ter inzage legt op grond van artikel 3:11 lid 1 Awb. Gedurende deze terinzagelegging kunnen belanghebbenden op grond van de artikelen 3:15 en 3:16 Awb een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Het bevoegd bestuursorgaan moet bij haar afweging bij het nemen van het besluit rekening houden met de ingediende zienswijzen.

Ontwerp bestemmingsplan

In de zaak ECLI:NL:RVS:2022:943 had een grondeigenaar aan de gemeenteraad van Steenwijkerland verzocht of hij zijn perceel mocht gebruiken voor een werkplaats voor het repareren van auto’s. Voor dat gebruik was echter wel een bestemmingsplanwijziging nodig. Hiertoe heeft de gemeenteraad de UOV procedure gevolgd en een ontwerp bestemmingsplan opgesteld en terinzage gelegd. Verschillende tegenstanders van dit ontwerp bestemmingsplan hebben zienswijzen ingediend, waarna de gemeenteraad besloten heeft dat de bestemming niet zou worden gewijzigd zoals gewenst door de aanvrager. De aanvrager heeft echter niet de kans gekregen om te kunnen reageren op deze zienswijzen.

Artikel 3:15 Awb

Volgens de gemeenteraad is zij niet verplicht op grond van artikel 3:15 lid 3 Awb om de aanvrager in de gelegenheid te stellen om een reactie op de zienswijzen te geven. De gemeenteraad stelt dat artikel 3:15 lid 3 Awb het bestuursorgaan de aanvrager alleen ‘zo nodig’ in gelegenheid stelt om te reageren op de zienswijzen. Een reactie op de zienswijzen door de aanvrager was volgens de gemeenteraad niet nodig in dit geval. Dit is echter onjuist bevonden door de Afdeling.

Uitleg Afdeling van ‘zo nodig’

Volgens de Afdeling betekent ‘zo nodig’ niet dat het bestuursorgaan vrij is om te bepalen of wel of niet toepassing wordt geven aan de verplichting om de aanvrager gelegenheid te bieden te reageren op de ingebrachte zienswijzen. Volgens de Afdeling kunnen de woorden ‘zo nodig’ hoogstens betekenen dat de aanvrager niet in de gelegenheid gesteld hoeft te worden om een reactie te geven op de zienswijzen indien het duidelijk is dat dit niet nodig is. In dit geval had de aanvrager de mogelijkheid moeten krijgen om te reageren op de zienswijzen.

Conclusie

De Afdeling maakt met deze uitspraak een duidelijk statement, aanvragers moeten in het geval van toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure actiever betrokken worden bij de procedure. Alleen in gevallen waarbij het duidelijk is dat een reactie nodig is van de aanvrager, behoeft de gemeente de aanvrager niet in staat te stellen om een reactie te geven op de ingebrachte zienswijzene. De gemeente zal de aanvrager in de meeste gevallen dan ook de gelegenheid moeten geven om op de ingebrachte zienswijzen te kunnen reageren.


Esmee Wolters is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Reactie geven als aanvrager naar aanleiding van ingediende zienswijzen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief