icon

Huurbescherming ligplaatsen bij woonboten

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet verbeteren huurbescherming voor huurders van ligplaatsen’. De rechtsbescherming van bewoners van woonboten zal hierdoor flink verbeteren. Vaak heeft de bewoner de woonboot in eigendom, maar wordt de ligplaats gehuurd. Als die huur wordt beëindigd is vanzelfsprekend ook de woonboot (veel) minder waard.

Huidig juridisch kader huurbescherming ligplaatsen

Volgens de huidige definitie van artikel 7:233 BW is een woonruimte een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet zelfstandige woning is verhuurd (…). Een woonboot is bedoeld om te drijven en wordt daarom gekwalificeerd als schip. Dit is een roerende zaak, waardoor een woonboot niet als woonruimte kan kwalificeren (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:HR:2010:BK9136). Dit betekent dat teruggevallen moet worden op de algemene regels van het huurrechten dat voor wat betreft bijvoorbeeld opzeggingsgronden, rechten bij verkoop van de woonboot of bij overlijden van de huurder slechts hetgeen geldt wat hierover in de huurovereenkomst is opgenomen.

Een huurder van een ligplaats bij een woonboot heeft dus veel minder wettelijke huurbescherming dan de huurder van een woning, terwijl het in beide gevallen vaak particulieren zijn die op deze plekken wonen. Vanwege deze onwenselijke consequentie gaat de wetgever hier verandering in brengen.

Nieuwe wet huurbescherming ligplaatsen

Deze wet regelt dat de ligplaats voor een woonboot ook onder de definitie van het begrip woonruimte wordt gebracht. Het wettelijk regime van woonruimte (afdeling 5 van titel 4 van Boek 7 van het BW) wordt zo van toepassing op de huur van ligplaatsen.

Hierdoor zal bijvoorbeeld de positie van de medehuurder, zoals de echtgenoot van de huurder of degene met wie de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft, beschermd worden. Ook zullen de huurders extra wettelijke bescherming ten aanzien van de beëindiging van de huurovereenkomst genieten.

Zoals gezegd is de huurder van een ligplaats vaak wel eigenaar van de woonboot zelf. Als de woonboot wordt verkocht is het vanzelfsprekend belangrijk dat ook de ligplaats kan worden overgenomen door de nieuwe koper. In de wet is ook een bepaling opgenomen voor de situatie waarin de betrokken partijen daar niet uitkomen. In artikel 7:270b BW wordt opgenomen dat de huurder van de ligplaats bij verkoop van zijn woonboot kan vorderen dat de rechter hem zal machtigen om de koper in zijn plaats als huurder te stellen.

De wet zal niet gevolgen hebben voor alle huurders van woonboten. Een groot deel van de ligplaatsen voor woonboten zijn in eigendom van de overheid. De prijs voor deze plaats wordt in dat geval vaak geregeld via erfpacht of de zogenaamde precario belasting.

Overgangsrecht huurbescherming ligplaatsen

Via het nieuwe artikel 208ec Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek wordt het overgangsrecht geregeld. Er zal een overgangstermijn van twee jaar gelden voor huurovereenkomsten die zijn gesloten voor het tijdstip waarop deze wet in werking zal treden. Als de huurovereenkomst gesloten is na dat tijdstip zal de nieuwe huurbescherming direct in werking treden.

Dit kan grote gevolgen hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld overheidsinstanties die gebruik maken van een huurovereenkomst, overgaan tot het heffen van precario belasting om de nieuwe huurbescherming te ontwijken. Particuliere verhuurders kunnen deze overgangstermijn gebruiken om de huur op te zeggen. Uiteraard moet dit dan wel in lijn zijn met de gesloten huurovereenkomst.

Tot slot

Deze wet zal inwerking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Aangezien de Eerste Kamer al heeft ingestemd met het wetsvoorstel, zal deze wet naar verwachting spoedig in werking treden. Mocht je naar aanleiding van deze blog vragen hebben, neem dan gerust (vrijblijvend) contact op met één van onze huurrechtadvocaten.


Marcel Beekman is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Huurbescherming ligplaatsen bij woonboten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief