icon

De beslistermijnen van de Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 zal de Wet open overheid (Woo) nagenoeg geheel in werking treden. Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en bedoeld om de overheid transparanter te maken. Bestuursorganen hebben vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet een algemene inspanningsverplichting om publieke informatie actief openbaar te maken. Dit heeft tot gevolg dat bestuursorganen verplicht zijn tot actieve openbaarmaking als dat redelijkerwijs mogelijk is zonder onevenredige inspanning of kosten als er geen uitzonderingsgrond van toepassing is of indien er geen redelijk belang wordt gediend met de openbaarmaking.

Verzoek om publieke informatie

Mocht een bestuursorgaan bepaalde informatie nog niet openbaar hebben gemaakt, dan kan er een verzoek worden ingediend bij het bestuursorgaan waarbij verzocht wordt om de publieke informatie openbaar te maken. Hierbij meldt de verzoeker de aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende document waarover hij informatie wenst te ontvangen (artikel 4.1 lid 4 Woo).

Beslistermijn Woo-verzoek

Na ontvangst van het Woo-verzoek heeft het bestuursorgaan vier weken om op het verzoek te beslissen (artikel 4.4 lid 1 Woo). Deze termijn is gelijk gebleven ten opzichte van de termijn op grond van de Wob. Deze termijn kan eenmaal verdaagd worden met twee weken. Deze verdagingstermijn is korter dan de verdagingstermijn op basis van de Wob, welke vier weken bedroeg. Deze verdaging is bovendien alleen mogelijk als de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie deze verlenging rechtvaardigt. Bovendien dient deze verdaging binnen de eerste termijn van vier weken gedaan te worden en dient deze gemotiveerd te worden (artikel 4.4 lid 2 Woo).

Bijzondere termijnen

De Woo bevat bijzondere termijnen waarbij het bestuursorgaan actie dient te ondernemen binnen twee weken na ontvangst van het verzoek om informatie. Hiervan is in de eerste plaats sprake in het geval van een te algemeen geformuleerd Woo-verzoek (artikel 4.1 lid 5 Woo). In dat geval verzoekt het bestuursorgaan binnen twee weken om specificering van het verzoek. Indien de verzoeker het verzoek hierna niet nader specificeert of deze specificatie alsnog niet specifiek genoeg is, kan het bestuursorgaan het verzoek buiten behandeling stellen (artikel 4.1 lid 5 en lid 6 Woo). Het bestuursorgaan kan in de tweede plaats binnen twee weken na ontvangst van het verzoek het verzoek ook buiten behandeling stellen indien de verzoeker misbruik maakt van het recht op openbare publieke informatie of indien het verzoek evident geen bestuurlijke aangelegenheid betreft (artikel 4.6 Woo).

Overlegmogelijkheid

Artikel 4.2a Woo bevat een overlegmogelijkheid tussen het bestuursorgaan en de verzoeker in het geval van een omvangrijk voldoende gespecificeerd verzoek. Mocht het bestuursorgaan niet binnen de wettelijke termijn kunnen beslissen, dan treedt het bestuursorgaan voor het einde van die termijn in overleg met de verzoeker over de prioritering van de afhandeling van het verzoek. Van de verzoeker wordt verwacht dat hij hier redelijke medewerking aan zal verlenen. Er kunnen afspraken worden gemaakt over de verstrekking van de gevraagde documenten in de gewenste volgorde van verzoeker. De gemaakte afspraken tussen het bestuursorgaan en de verzoeken schorten de beslistermijn op. Als het bestuursorgaan niet volgens deze gemaakte afspraken beslist, dan staat beroep wegens het niet tijdig nemen van een besluit open voor de verzoeker. Indien de verzoeker en het bestuursorgaan het niet eens worden over de beslistermijn, kan het bestuursorgaan in een beroep tegen niet tijdig beslissen aan de rechter vragen om een termijn vast te stellen die recht doet aan de omvang van het verzoek. Het bestuursorgaan dient dan wel aan te kunnen tonen dat het met de verzoeker in overleg is getreden over de termijn van afhandelen (Kamerstukken II 2013/14, 33 328, p. 37).

Conclusie

Hoewel de verlengde beslistermijn voor bestuursorganen op basis van de Woo is verkort, wordt er wel rekening gehouden met de feitelijke mogelijkheden voor een bestuursorgaan tot verschaffing van informatie. Bij omvangrijke verzoeken waarop niet binnen de wettelijke termijn kan worden beslist, heeft het bestuursorgaan voortaan de (wettelijke) mogelijkheid om met de verzoeker in overleg te treden en afspraken te maken over de prioritering van de openbaarmaking van de informatie.


Esmee Wolters is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De beslistermijnen van de Wet open overheid (Woo)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief