icon

Eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Op 1 februari 2022 is de eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie in werking getreden. Het is vanaf heden verplicht dat bij een ingrijpende renovatie aan een minimumwaarde aan hernieuwbare energie wordt voldaan.

Deze eis vloeit voort uit de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (REDII) van 11 december 2018. De eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie is opgenomen in artikel 5.6 lid 5 en 6 van het Bouwbesluit 2012 en zal bij inwerkingtreding van de Omgevingswet worden opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Hernieuwbare energie

De eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie houdt in dat aan een minimumwaarde aan hernieuwbare energie moet worden voldaan. De waarde van de hernieuwbare energie wordt bepaald aan de hand van de verhouding tussen het dakoppervlak en de gebruiksoppervlakte van het gebouw.

In de NTA 8800 is de wijze waarop deze waarde moet worden berekend uitgewerkt. Ook is in de NTA 8800 de term hernieuwbare energie uitgewerkt. Hierin is hernieuwbare energie omschreven als:

“energie van een bron die niet wordt uitgeput door onttrekking, zoals zonne-energie (thermisch en zonnestroom), wind, waterkracht, hernieuwbare biomassa

Degene die de renovatie uitvoert kan zelf een keuze maken welke bron van energie zal worden toegepast.

Ingrijpende renovatie en technisch bouwsysteem

De eis hernieuwbare energie geldt in beginsel voor alle bouwwerken, behalve voor bouwwerken die geen gebouw zijn of voor bestaande gebouwen met overige gebruiksfuncties en industriefuncties.

De eis hernieuwbare energie is verder van toepassing op het moment dat:

  • Er sprake is van een ingrijpende renovatie; én
  • Een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming of ruimtekoeling wordt geplaatst, of gedeeltelijk vernieuwd of veranderd of vergroot.

De term ‘ingrijpende renovatie’ is afkomstig uit artikel 2 van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen. Dit is in de Regeling Bouwbesluit 2012 in Artikel 3.2 als volgt vastgelegd:

“Van een ingrijpende renovatie als bedoeld in de artikelen 5.6, vierde en vijfde lid, en 5.16, eerste lid, van het besluit is sprake wanneer meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil, bepaald volgens ISSO 75.1, uitgave juli 2014, wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing, verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft.”

Er zijn dus twee aspecten van belang. In de eerste plaats de minimale oppervlakte die gerenoveerd wordt, namelijk meer dan 25% van de gebouwschil. En in de tweede plaats moet de renovatie in integrale gebouwschil betreffen. Van een renovatie van de integrale gebouwschil is bijvoorbeeld sprake wanneer een dak of gevel volledig wordt opengelegd en vernieuwd, waardoor de mogelijkheid bestaat om tegelijkertijd isolatie aan te brengen die voldoet aan de nieuwbouweis. Opgemerkt wordt dat bij een ingrijpende renovatie in het algemeen sprake zal zijn van een activiteit waarvoor een vergunning voor het bouwen nodig is zodat het bevoegd gezag de activiteit kan toetsen en toezicht kan uitoefenen.

Van de tweede voorwaarde voor het van toepassing zijn van de eis hernieuwbare energie (een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming of ruimtekoeling plaatsen, gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten), is bijvoorbeeld sprake als een derde of meer van de radiatoren wordt geïnstalleerd, vervangen of verbeterd.

Uitzonderingen

Artikel 5.6 lid 6 van het Bouwbesluit beschrijft de uitzonderingen op het voorgaande, namelijk:

  1. Artikel 5.5 van het Bouwbesluit (Gebruiksfuncties met een lage energievraag) is van toepassing;
  2. Er is aangesloten of er wordt aantoonbaar binnen drie jaar na de renovatie aangesloten op een warmtenet als bedoeld in artikel 1 van de Warmtewet;
  3. Als gevolg van locatiegebonden omstandigheden of bouwtechnische belemmeringen is het niet mogelijk aan de minimumwaarde voor hernieuwbare energie te voldoen; of
  4. De maatregelen die nodig zijn om aan de minimumwaarde voor hernieuwbare energie te voldoen hebben een terugverdientijd van meer dan 10 jaar, mits de maximale hoeveelheid hernieuwbare energie wordt gerealiseerd die mogelijk is met maatregelen die een terugverdientijd hebben van ten hoogste 10 jaar.

Afsluiting

De eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie zal grote gevolgen kunnen hebben voor de vastgoedsector. Houd bij renovaties daarom rekening met de mogelijkheid dat deze eis kan gelden.


Nicky Loekemeijer is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied energietransitie.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief