icon

Wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Het Wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie beoogt gemeenten bevoegdheden te geven tot het stellen van lokale regels om de transitie van gas naar duurzame alternatieven voor warmte tot uitvoering te brengen. De wijzigingen zullen worden doorgevoerd in de Omgevingswet en de Gaswet.

Uitsluiting gebruik van gas door de gemeenteraad

De meest in het oog springende verandering is dat de gemeenteraad na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel in het omgevingsplan het gebruik van gas kan uitsluiten. Dit zal in artikel 62a van de Gaswet worden opgenomen. Die bevoegdheid heeft de gemeenteraad ten aanzien van bestemmingsplannen op dit moment nog niet. Daarmee is dit een belangrijke wijziging die van wezenlijk belang kan worden in de warmtetransitie.

Alternatieve collectieve warmtevoorziening

Als de gemeenteraad het gebruik van gas in een wijk uitsluit, moet elk huishouden in die betreffende wijk een aanbod voor een aansluiting op een duurzame alternatieve collectieve warmtevoorziening worden gedaan. Bijvoorbeeld door aansluiting op een warmtenet. In de Wet collectieve warmtevoorziening (welke wet zich op dit moment in de ontwerpfase bevindt) zal worden geregeld dat voor het aangewezen warmtebedrijf een aansluitplicht geldt voor alle gebouweigenaren die om een aansluiting op het warmtenet verzoeken. In het omgevingsplan wordt bepaald welk duurzaam alternatief wordt gekozen voor de wijk.

Opt-out

Eigenaren van gebouwen zijn niet verplicht om aan te sluiten op dit collectieve duurzame alternatief voor aardgas dat de gemeente kiest. Dit is de zogenoemde opt-out regeling. Zij kunnen kiezen voor een gelijkwaardig alternatief, mits dat alternatief minimaal even duurzaam is. Wat precies onder een gelijkwaardig alternatief wordt verstaan moet nog verder uitgewerkt worden in het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Transitievisie warmte

Uit het Klimaatakkoord volgt dat gemeenten voor eind 2021 een ‘transitievisie warmte’ moeten opstellen. In deze transitievisie beschrijven gemeenten in welke wijken in de komende periode (tot en met 2030) aan de slag wordt gegaan met de warmtetransitie. Als een gemeente in een bepaalde wijk regels wil stellen in het omgevingsplan op basis van het wetsvoorstel, dan moet dit onderbouwd worden in deze transitievisie. De transitievisie is zelfs verplicht voor het toepassen van de nieuwe bevoegdheden die het wetsvoorstel beoogt te geven (in de Omgevingswet wordt dit het ‘warmteprogramma’ genoemd, dit zal worden opgenomen in artikel 4.21 lid 3 van de Omgevingswet).

Tot slot

De inwerkingtreding van het Wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie staat op dit moment gepland op 1 januari 2024 en zal een belangrijke aanvulling zijn op de instrumenten die gemeente kunnen inzetten in het kader van de warmtetransitie.

Wij volgen de ontwikkelingen omtrent de warmtetransitie op de voet. Heeft u vragen over het Wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie of heeft u een andere vraag over de warmtetransitie neem dan vrijblijvend contact op via +31(0)20 6246811 of beekman@wieringa.nl.


Marcel Beekman is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief