icon

Wijzigingen in het arbeidsrecht 2022

Het nieuwe kabinet Rutte IV staat inmiddels in de startblokken en heeft grote hervormingen in het arbeidsrecht aangekondigd. Maar doordat de formatieperiode zo lang duurde blijven deze grote wijzigingen en hervormingen in 2022 vooralsnog uit. Toch zijn er arbeidsrechtelijke wijzigingen die wellicht van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsvoering. De belangrijkste zetten wij hieronder voor u op een rij.

Fiscale/ financiële wijzigingen:

 • Transitievergoeding: voor de transitievergoeding geldt in 2022 een wettelijk maximum van € 86.000 bruto. Als een werknemer een jaarsalaris heeft van meer dan € 86.000 bruto, dan bedraagt de maximale transitievergoeding een jaarsalaris.
 • Minimumloon en maximum dagloon: het wettelijk minimumloon bedraagt vanaf 1 januari 2022 € 1.725 bruto per maand bij een fulltime dienverband en een leeftijd vanaf 21 jaar. Het maximumdagloon bedraagt met ingang van 1 januari 2022 € 228,76 bruto per dag.
 • Thuiswerkkostenvergoeding: met ingang van 1 januari 2022 kan een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per dag worden toegekend. Deze onbelaste vergoeding mag niet samengaan met een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.
 • WW-premies en maatregel voor meer dan 30% overwerk: sinds de invoering van de WAB heeft de WW twee premies. De hoge premie voor flexibele contracten (zoals contracten voor bepaalde tijd) en een lagere premie voor vaste contracten. De hoge WW-premie is in 2022 7,2%. De lage WW-premie is in 2022 2,2%.

Op grond van de WAB moet een werkgever met terugwerkende kracht de hoge WW-premie betalen als een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% in uren heeft overgewerkt en beschikt over een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week. Deze bepaling is door de coronacrisis in 2020 en 2021 tijdelijk opgeschort, omdat in veel sectoren – zoals de zorg – veel overwerken nodig was. Met ingang van 1 januari 2022 treedt deze WAB bepaling opnieuw in werking treden.

 • Fiscale aftrek scholingskosten verdwijnt: vanaf 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om scholingskosten af te trekken in de belastingaangifte. De aftrekregeling wordt met ingang van 1 maart 2022 vervangen door het STAP-budget (Stimulering ArbeidsmarktPositie): een individueel ontwikkelbudget dat werknemers en werkzoekenden de mogelijkheid biedt om zich te blijven ontwikkelen. Dit budget van maximaal € 1.000 per persoon per jaar mag worden ingezet voor opleidingen, cursussen en trainingen.

Wijzigingen in het arbeidsrecht:

 • Flexkrachten krijgen meer medezeggenschap: vanaf 1 januari 2022 morgen werknemers die pas drie maanden in dienst zijn, stemmen en zich verkiesbaar stellen (actief en passief kiesrecht) voor de ondernemingsraad. Ook voor uitzendkrachten veranderen de termijnen, zo bouwt een uitzendkracht na 15 maanden medezeggenschapsrechten op, en verwerft hij of zij na 18 maanden zowel actief en passief kiesrecht.
 • Verbod op rookruimtes in alle gebouwen waar gewerkt wordt: met ingang van 1 januari 2022 zijn rookruimtes op de werkvloer niet meer toegestaan. Het rookverbod geldt voor rookruimtes in gebouwen en in ruimtes en inrichtingen waar werknemers hun werkzaamheden (plegen te) verrichten. Bij overtreding van het rookverbod kan de NVWA een boete opleggen aan de werkgever.
 • Langere tewerkstellingsvergunning Wet arbeid en vreemdelingen: de maximale duur waarvoor een tewerkstellingsvergunning verleend kan worden, wordt met ingang van 1 januari 2022 verlengd van één naar drie jaar.
 • Ouderschapsverlof deels betaald: met ingang van 2 augustus 2022 kunnen werknemers 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Werknemers krijgen dan 50% van hun dagloon doorbetaald tot 50% van het maximumdagloon. Het betaalde ouderschapsverlof moet in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen; daarna is het niet meer mogelijk. De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen waarin ze de regering oproept het doorbetalingspercentage te verhogen van 50% naar 70%. Op 15 december 2021 heeft het nieuwe kabinet het coalitieakkoord bekend gemaakt, waarin is aangekondigd dat het uitkeringspercentage inderdaad zal worden verhoogd naar 70%.

Verwachte wetswijzigingen:

 • Wetsvoorstel ter implementatie van EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden moet vóór 1 augustus 2022 in Nederland worden ingevoerd. Er is inmiddels een wetsvoorstel om de implementatie van de richtlijn te realiseren; het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De drie belangrijkste punten van dit wetsvoorstel zijn:

 • Informatieverplichtingen: werkgevers zijn op dit moment wettelijk verplicht om werknemers schriftelijk te informeren over een aantal details van hun arbeidsrelatie zoals de functie, datum aanvang dienstverband en salaris. Met ingang van 1 augustus 2022 moeten werkgevers ook informatie verstrekken over werk- en rusttijden, het opleidingsbeleid en procedures bij ontslag (inclusief geldende opzegtermijnen). Deze verplichtingen moeten werkgevers schriftelijk uitwerken, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of een cao of personeelsreglement voor werknemers.
 • Studiekosten: de kosten voor wettelijke verplichte opleidingen mogen niet meer op werknemers worden verhaald: de vraag is wat ‘wettelijk verplichte opleidingen’ zijn. De wetgever zegt daar het volgende over: ‘Scholing die de werkgever verplicht aan moet bieden kan onder meer zien op veiligheid en het bijhouden van vakbekwaamheid’. Beroepsopleidingen of opleidingen gericht op een beroepskwalificatie vallen er niet onder. Het geldt dus niet voor alle scholing die werkgevers bieden, maar kan in de praktijk gevolgen hebben voor de afspraken die werkgevers en werknemers maken over opleidingen, in het bijzonder het zogeheten studiekostenbeding.
 • Nevenwerkzaamheden: vanaf 1 augustus 2022 wordt het uitgangspunt dat een verbod op nevenwerkzaamheden niet langer is toegestaan, tenzij een werkgever dit objectief kan rechtvaardigen.
 • Compensatie transitievergoeding pensionering, overlijden en ziekte werkgever: sinds 1 januari 2021 kan de kleine werkgever die zijn onderneming moet beëindigen als gevolg van pensionering of overlijden in aanmerking komen voor compensatie voor betaalde transitievergoedingen. Ook kleine werkgever die de onderneming moeten beëindigen doordat de werkgever ziek is, kunnen in de toekomst compensatie krijgen voor de betaalde transitievergoedingen. Verwacht wordt dat deze regeling op zijn vroegst na de zomer van 2022 in werking zal treden.

Kiki Manse is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijzigingen in het arbeidsrecht 2022

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief