icon

Is een netbeheerder schadeplichtig bij te late aansluiting op het elektriciteitsnet?

Netbeheerders hebben de plicht om binnen 18 weken op verzoek van de aanvrager een aansluiting op het elektriciteitsnet te realiseren. Deze aansluitplicht in neergelegd in artikel 23 Elektriciteitswet 1998 (E-wet). De wetgever heeft de termijn van 18 weken bewust opgenomen vanwege de monopoliepositie van de netbeheerder en de daarbij behorende extra bescherming van de belangen van de aanvrager van de aansluiting, die zich daardoor in een zwakkere positie bevindt. Maar zijn er consequenties als deze termijn wordt overschreden?

Hoewel de belangen bij een aansluiting op het elektriciteitsnet zijn vaak groot zijn, overschrijdt de daadwerkelijk in acht genomen termijn door de netbeheerders nogal eens de 18 weken. Netbeheerders schrijven vaak al in offertes al dat -vanwege enorme drukte en een tekort aan personeel- de 18 weken termijn niet kan worden gehaald. In de jurisprudentie is al uitgemaakt dat op deze gronden niet kan worden afgeweken van de 18 weken termijn maar dat heeft feitelijk nog geen verandering teweeg gebracht.

Bijvoorbeeld projectontwikkelaars kunnen hierdoor in de problemen raken. Een oplevering van een project kan doorgaans niet zonder nutsaansluiting. Een te late oplevering leidt in vele gevallen tot een boete die verschuldigd is aan de koper van een project. Logischerwijs zou de projectontwikkelaar dan deze schade willen afwentelen op de netbeheerder, degene die haar verplichting niet nakomt.

Schadevergoeding regelmatig uitgesloten in algemene voorwaarden

Nog daargelaten dat hiervoor een procedure zal moeten worden gestart, of op zijn minst met de netbeheerder moet worden onderhandeld, heeft de rechtbank Rotterdam ook geoordeeld dat een dergelijke schadeplicht voor de netbeheerder in de algemene voorwaarden mag worden uitgesloten (ECLI:NL:RBROT:2020:438). Bij de geautomatiseerde aanvraag via mijnaansluiting.nl kan niet worden onderhandeld over de algemene voorwaarden en dus heeft de projectontwikkelaar geen keuze, akkoord gaan of helemaal geen aansluiting krijgen.

Nota bene: consumenten en kleine bedrijven kunnen zich mogelijk beroepen op artikel 6:237 aanhef en sub f BW (de ‘grijze lijst’). Op grond van dit artikel worden bedingen in algemene voorwaarden die de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijden van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding, vermoed onredelijk bezwarend te zijn.

Aansluiting afdwingen via een kort geding

Als schadevergoeding via deze weg is uitgesloten kan het raadzaam zijn een kort geding te starten om alsnog zo snel mogelijk de aansluiting gerealiseerd te krijgen om de schade zo veel mogelijk te beperken (eventueel op straffe van verbeurte van een dwangsom). Het probleem daarmee is echter dat een kort geding vaak pas wordt gestart als de termijn al is verstreken en er zo alsnog een vertraging optreedt. Mosterd na de maaltijd dus.

Boete van de ACM

Artikel 51 E-wet regelt de gang naar de ACM voor klachten over een netbeheerder. De ACM houdt toezicht op het handelen van de netbeheerders. Bij de overschrijding van de 18 weken termijn kan de ACM de netbeheerder een boete opleggen maar ook daarmee is de projectontwikkelaar nog niet geholpen nu hij zijn schade daarmee nog altijd niet vergoed heeft.

18-wekentermijn een papieren tijger

Kortom, de bedoeling van de wetgever, namelijk het beschermen van de aanvrager die afhankelijk is van een netbeheerder, sorteert met de in artikel 23 E-wet opgenomen termijn alleen nog niet het gewenste effect. Deze termijn is in de praktijk namelijk onvoldoende afdwingbaar. Hier ligt dus een schone taak voor de wetgever.


Renée van Exter is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied energietransitie.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Is een netbeheerder schadeplichtig bij te late aansluiting op het elektriciteitsnet?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief