icon

Toepassingsbereik van de klachtplicht

De klachtplicht (art. 6:89 BW) houdt in dat een schuldeiser binnen bekwame tijd bij de schuldenaar moet klagen over een gebrek in de prestatie. Doet de schuldeiser dit niet, dan kan hij later geen beroep meer doen op het gebrek in de prestatie. Recent oordeelde de Hoge Raad over het toepassingsbereik van de klachtplicht: de klachtplicht ziet enkel op ondeugdelijke prestaties en niet op het geval dat in het geheel geen prestatie is verricht.

Casus

Het ging in deze zaak om een echtpaar dat in 2005 ernstige brandwonden had opgelopen na een ontploffing in hun woonwagen. Het echtpaar had vervolgens een advocaat ingeschakeld om het installatiebedrijf (dat onderzoek had gedaan na een melding van gaslucht, maar geen actie had ondernomen) en de gemeente voor de schade aansprakelijk te stellen. Deze advocaat heeft eind 2006 en begin 2007 twee brieven gestuurd. Daarna heeft de advocaat geen werkzaamheden voor het echtpaar meer verricht. In september 2012 heeft een nieuwe advocaat namens het echtpaar de oude advocaat aansprakelijk gesteld vanwege een beroepsfout, namelijk de oude advocaat zou de verjaringstermijn van de vordering die het echtpaar had op het installatiebedrijf hebben laten verstrijken. De nieuwe advocaat vordert namens het echtpaar een verklaring voor recht dat het kantoor van de oude advocaat tekort is geschoten in de nakoming van zijn overeenkomst en aansprakelijk is voor de schade.

Rechtbank en hof

Eind 2017 wijst de rechtbank de vorderingen van het echtpaar toe, waarna de oude advocaat in hoger beroep gaat. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vervolgens vernietigd en de vorderingen van het echtpaar afgewezen. Het hof heeft geoordeeld dat het beroep van de oude advocaat op de klachtplicht opgaat. Het echtpaar behoorde volgens het hof eerder dan in maart 2011 (toen de nieuwe advocaat werd ingeschakeld) zodanige gerede twijfel te hebben over een gebrek in de prestatie, dat het echtpaar dit eerder had moeten onderzoeken. Kortom, het echtpaar had eerder aan de bel moeten trekken bij de oude advocaat en kan daarom nu geen beroep meer doen op het gestelde gebrek in de prestatie van de oude advocaat.

Hoge Raad

In cassatie staat de vraag centraal of de klachtplicht ex art. 6:89 BW in dit geval van toepassing is. De Hoge Raad stelt voorop dat art. 6:89 BW bepaalt dat een schuldeiser op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij de schuldenaar ter zake heeft geprotesteerd. In cassatie staat vast dat de oude advocaat na de brief in 2007 niet meer de belangen van het echtpaar heeft behartigd en iedere verdere prestatie in het kader van de overeenkomst met het echtpaar achterwege heeft gelaten. De Hoge Raad verwijst naar een arrest van 23 maart 2007 en oordeelt dat op een dergelijk nalaten om een overeengekomen prestatie te verrichten art. 6:89 BW niet van toepassing is. Deze bepaling strekt immers volgens de Hoge Raad ertoe de schuldenaar die een prestatie heeft verricht te beschermen, omdat hij erop moet kunnen rekenen dat de schuldeiser met bekwame spoed onderzoekt of de prestatie aan de verbintenis beantwoordt en dat de schuldeiser, indien dit niet het geval blijkt te zijn, dit eveneens met spoed aan de schuldenaar meedeelt. De Hoge Raad vernietigt het bestreden arrest van het hof en verwijst het voor verdere behandeling naar het hof Arnhem-Leeuwarden.

Conclusie

Voor de praktijk is het van belang dat de klachtplicht enkel ziet op ondeugdelijke prestaties en niet op het geval dat in het geheel geen prestatie is verricht.


Eveline Hoekstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied conflictoplossing / Procesrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Toepassingsbereik van de klachtplicht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief