icon

Bewijsbeding in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend?

Een beding in de algemene voorwaarden kan op grond van artikel 6:233 aanhef en sub a BW vernietigd worden. Dit kan indien het beding onredelijk bezwarend is, mede gelet op de gezichtspunten genoemd in dit artikel. Consumenten worden geholpen door de zogenaamde zwarte en grijze lijst van artikel 6:236 BW en artikel 6:237 BW. Indien het beding op de zwarte lijst (artikel 6:236 BW) staat, is het beding in ieder geval onredelijk bezwarend. Indien een beding in de algemene voorwaarden valt onder één van de opties op de grijze lijst (artikel 6:237 BW) dan wordt het beding geacht onredelijk bezwarend te zijn, maar dan kan de gebruiker van de algemene voorwaarden nog tegenbewijs leveren.

Inzake bewijsbedingen had het Hof Amsterdam op 2 april 2019 een arrest gewezen waarin is bepaald dat het bewijsbeding oneerlijk is in de zin van artikel 6:233 BW. In dit beding was het volgende opgenomen: “Huurder bewoont het gehuurde gedurende de huurtijd bij voortduring zelf en heeft er zijn hoofdverblijf. Gebruik van het gehuurde als pied-à-terre (‘Gelegenheid tot verblijf voor iemand die elders woont’) is niet toegestaan. De bewijslast van het hebben van hoofdverblijf rust op huurder.” Volgens het Hof verstoorde dit het evenwicht tussen partijen. Met name onredelijk aan dit beding is dat de bewijslast in alle gevallen op de huurder ligt, zelfs als duidelijk is dat er geen tekortkoming van de huurder is.

In een recenter arrest van het Hof 's-Hertogenbosch wordt een soortgelijk beding besproken. Deze was echter anders vormgegeven. “Indien de huurder het gehuurde zonder de schriftelijke toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk heeft onderverhuurd, in huur heeft afgestaan of aan derden in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast op de huurder dat hij het onafgebroken hoofdverblijf heeft in het gehuurde.” Hier wordt de bewijslast dus pas omgedraaid, indien de huurder het gehuurde aan een derde in gebruik heeft gegeven. Het belangrijkste verschil tussen deze twee uitspraken is dat de bewijslast in dit geval alleen wordt omgedraaid door een reden die geheel in de risicosfeer van de huurder liggen. Terwijl dat in de uitspraak van het Hof Amsterdam altijd het geval was. Volgens het Hof is een dergelijk beding wel toegestaan.

Omdat het om een consument ging werd ook beoordeeld of het beding op de grijze of zwarte lijst stond. Het bewijsbeding staat namelijk ook op de zwarte lijst (artikel 6:236 aanhef en sub k BW). De omkering van de bewijslast is volgens de zwarte lijst niet toegestaan, maar alleen voor zover het een bepaling betreft waarin de huurder een verklaring moet geven omtrent de deugdelijkheid van de haar verschuldigde prestatie of dat de huurder wordt belast met het bewijs dat een tekortkoming van de gebruiker van de algemene voorwaarden aan hem kan worden toegerekend. Het viel uiteindelijk niet onder sub k, omdat er geen sprake was van één van deze twee gevallen.

Het is dus mogelijk om in de algemene voorwaarden op te nemen dat de huurder in bepaalde gevallen de bewijslast draagt. Maar daarbij moet de gebruiker van de algemene voorwaarden scherp op de formulering letten. Uit het arrest van het Hof 's-Hertogenbosch volgt dat de omdraaiing van de bewijslast in de algemene voorwaarden is toegestaan indien het gaat om redenen die geheel in de risicosfeer van de huurder liggen. Dit is met name belangrijk in huurovereenkomsten waarin de huurder een consument is. In dat geval gelden namelijk ook de zwarte en de grijze lijst. Deze wordt zelfs ambtshalve door de rechter getoetst. Oftewel de rechter zal uit zichzelf, zonder dat één van de partijen dit hoeft aan te voeren, moeten toetsen of de bepaling in de algemene voorwaarden in strijd is met deze artikelen.

Voor meer informatie over algemene voorwaarden verwijzen wij naar onze Serie Algemene Voorwaarden.


Marcel Beekman is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bewijsbeding in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief