icon

Vennootschapsbestuur in coronatijd

Als vennootschapsbestuurder bent u verplicht om uw taak behoorlijk te vervullen. Doet u dat niet, dan kunt u aansprakelijk worden gehouden voor de schade die de vennootschap daardoor lijdt. Van u wordt verlangd dat u zich richt naar het belang van de vennootschap. Wat dat belang inhoudt, hangt (zoals vaak) af van de omstandigheden van het geval. Wanneer aan de vennootschap een onderneming is verbonden, wordt het vennootschapsbelang in de regel het beste gediend door bevordering van het bestendige succes van deze onderneming.

In tijden van crisis wordt van u een actievere houding gevraagd. Bestendigheid en succes van de onderneming, wat je zou kunnen vertalen als continuïteit en goede bedrijfsresultaten, zijn immers in crisis minder makkelijk te verwezenlijken. Afhankelijk van de omstandigheden kan het nodig zijn dat u één of meerdere van de volgende acties onderneemt:

 • zorgen voor de veiligheid van uw werknemers en andere stakeholders
 • identificeren van risico’s
 • proactief en periodiek vaststellen van de impact van de coronacrisis op uw onderneming, zowel op korte als op lange termijn, rekening houdend met diverse scenario’s van ontwikkeling van de crisis
 • identificeren van business opportunities als gevolg van de crisis
 • overwegen van passende verandering in strategie
 • opstellen van een continuïteitsplan voor het geval van een tekort aan personeel
 • checken van statutaire bepalingen betreffende belet en ontstentenis van bestuurders
 • tijdig identificeren van additionele behoefte aan kapitaal en liquiditeit
 • nemen van maatregelen om kapitaal en liquiditeit te beschermen, zoals het schrappen van dividend en het vragen van één of meerdere vormen van overheidssteun
 • checken dat elektronische communicatiemiddelen naar behoren functioneren
 • periodiek overleggen met toezicht- en overheidsinstanties
 • informeren van aandeelhouders en andere stakeholders (waaronder werknemers, de ondernemingsraad, geldverstrekkers, klanten en leveranciers) over de bedrijfsactiviteiten, de strategie en andere belangrijke ontwikkelingen
 • overleggen met stakeholders over de verwachte impact van de crisis en de voorgenomen maatregelen
 • overleggen met de accountant om te zorgen dat de continuïteitsparagraaf in de jaarrekening overeind blijft
 • tijdig advies zoeken van een insolventiespecialist (juridisch en financieel) zodat u weet wat u te doen staat als dreigt dat de vennootschap niet meer aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen en wanneer dat moment nadert
 • hetzelfde geldt als u staking van de onderneming overweegt
 • zorgen dat de administratie volledig up-to-date blijft
 • zorgen dat jaarrekeningen tijdig gepubliceerd blijven worden, ook als die nog niet zijn goedgekeurd
 • zorgen dat notulen van bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen goed vastgelegd blijven worden
 • (bij eenmansvennootschappen) zorgen dat rechtshandelingen tussen u als enig aandeelhouder en de vennootschap schriftelijk vastgelegd blijven worden

Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Bovendien is goed mogelijk dat sommige van de genoemde maatregelen in uw geval juist averechts werken of niet genomen mogen worden (bijvoorbeeld vanwege geheimhoudingsverplichtingen). Hebt u vragen over uw specifieke situatie, neem dan contact op met één van onze vennootschapsrechtspecialisten of insolventierechtspecialisten. Wij denken graag met u mee.


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuurdersaansprakelijkheid.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vennootschapsbestuur in coronatijd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief