icon

Update Stikstofproblematiek

Al eerder blogden wij over de stikstofproblematiek. Sinds onze laatste blog eind 2019 is er weer een hoop gebeurd: tijd dus voor een update!

In een kamerbrief van 7 februari en een kamerbrief van 19 februari jongstleden heeft minister Schouten de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de stand van zaken. Daarbij heeft zij in kaart gebracht welke maatregelen tot op heden zijn genomen en geeft zij inzicht in de maatregelen die het kabinet de komende tijd voornemens is te treffen.

In haar kamerbrief d.d. 7 februari jl. heeft de minister aangekondigd dat er € 350 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de opkoop van veehouderijen en € 172 miljoen voor innovatie en brongerichte verduurzaming. Er komt een fonds voor agrariërs die willen omschakelen naar kringlooplandbouw en extensivering van veehouderijen nabij natuurgebieden wordt gefaciliteerd. Daarnaast zal het stikstofregistratiesysteem worden opengesteld om een helder beeld te krijgen van de totale stikstofdepositie in Nederland. Door goed te registreren kan de overheid sturen op maatregelen en de effecten van deze maatregelen monitoren. Er wordt door het kabinet verder € 250 miljoen beschikbaar gesteld voor het opzetten van een zogenoemde natuurbank die de coördinatie van natuurherstel- en verbetering als taak krijgt. Hiermee kan compensatienatuur worden aangelegd en wordt de huidige natuur weerbaarder gemaakt. Daarnaast zullen alle Natura 2000-gebieden worden doorgelicht en is het kabinet ook voornemens om onder ogen te zien dat er wellicht plekken zullen zijn waar geen perspectief is voor duurzame instandhouding van die natuurgebieden. Sommige doelen kunnen dan beter en efficiënter worden bereikt op andere plekken.

Ook moet nieuwe wetgeving zorgen voor een vermindering van stikstofuitstoot vanuit de bron. Zo zal veevoer voortaan moeten voldoen aan strengere eisen om op die wijze de stikstofuitstoot te verminderen. Stallen zullen ook aangepast moeten worden. De minister wil daarom agrariërs die hun stallen willen voorzien van ammonia reducerende technieken zowel financieel ondersteunen, alsmede de procedures versoepelen om dergelijke aanpassingen mogelijk te maken.

Daarnaast opent de minister de mogelijkheid om niet benutte stikstofruimte tijdelijk te verleasen aan een ander die een activiteit wil ondernemen met een stikstofdepositie. Daarmee kan echter niet het stikstofplafond worden overschreden. Dit is met name interessant voor ontwikkelaars die een tijdelijke stikstofdepositie voorzien, maar belemmerd worden door nabijgelegen natuurgebieden. Zo zou het mogelijk kunnen zijn om tijdelijke bouwactiviteiten toch plaats te laten vinden, door als bouwer de tijdelijk niet benutte capaciteit van een agrariër te leasen. De minister wil de provincies verantwoordelijk maken om dergelijke constructies mogelijk te maken.

In de komende periode kunnen we verwachten dat de bovenstaande maatregelen verder worden uitgewerkt. Het stikstofregistratiesysteem zal moeten worden voltooid en de resultaten van de doorlichting van de natuurgebieden zal moeten plaatsvinden.


Franko Zivkovic – Laurenta is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Update Stikstofproblematiek

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief