icon

Kabinet presenteert nieuwe plannen inzake Stikstof en Pfas

Vorige week heeft het kabinet nieuwe noodmaatregelen aangekondigd inzake de problematiek rond stikstof en Pfas. De langverwachte maatregelen zullen op korte termijn zowel de bouw van woningen als de gerezen problematiek rondom grondverzet uit de ontstane impasse moeten trekken. De noodzaak van extra woningen en het behoud van banen is volgens het kabinet een prioriteit, waarbij wel voldaan dient te worden aan behoud en versterking van de natuur.

Eerder schreven wij al over de tweetal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van mei 2019 waarin de Afdeling heeft overwogen dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als toestemmingsbasis mag dienen voor het verlenen van een verguning. Deze uitspraken hebben geleid tot onzekerheid bij diverse sectoren, waaronder de bouw.

Op woensdag 13 november 2019 heeft het kabinet diverse maatregelen gepresenteerd die de stikstofdepositie zal terugdringen.

In de kamerbrief worden drie maatregelen voorgesteld:

1. Een snelheidsverlaging

De maximumsnelheid wordt overdag (van 06:00 -19:00) op alle snelwegen verlaagd naar 100 km per uur.

2. Veevoer

De tweede maatregel ziet op een ammoniakreductie door middel van het geven van doelvoorschriften met betrekking tot de samenstelling van het veevoer. De hoeveelheid eiwit in het veevoer zal worden verminderd, hetgeen leidt tot minder stikstofdepositie.

3. Warme saneringsregeling in de varkenshouderij

Afgelopen zomer is vanuit de middelen die uitvoering moeten geven aan het Urgendavonnis (zie een eerdere blog over dit vonnis van onze kantoorgenoot Dominique de Haas) 60 miljoen euro toegevoegd aan de oorspronkelijk 120 miljoen, zodat het subsidieplafond voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen € 180 miljoen is. Deze extra € 60 miljoen leveren ook een bijdrage aan het verminderen van de stikstofdepositie. Het kabinet zet deze maatregel in bij dit pakket

Spoedwet aanpak stikstof

Er is een spoedwet aanpak stikstof opgesteld om voornoemde maatregelen zo snel mogelijk te implementeren. Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel geregeld dat voor dat voor activiteiten die geen significante gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden, geen Natura 2000-vergunning meer aangevraagd hoeft te worden.

Noodwetgeving

Het kabinet is voornemens om via noodwetgeving ruimte te creëren voor projecten die zorgen dat de veiligheid van onze (vaar)wegen en de waterveiligheid. Met een ecologische toets wordt beoordeeld wat de effecten van deze activiteiten voor de natuurwaarden per Natura 2000-gebied zijn. Indien er sprake is van nadelige effecten, dan moeten deze worden gecompenseerd en de natuur worden verbeterd. De noodwetgeving wordt volgens het kabinet op de ‘kortst mogelijke termijn’ aan de Raad van State voorgelegd voor advies.

Gestelde gevolgen maatregelen

Het pakket maatregelen zou de geplande bouw van 75.000 woningen in 2020 direct mogelijk moeten maken. Uiteraard zullen de maatregelen, met name de snelheidsverlagingen op de snelwegen, wederom in beleid verwerkt moeten worden. Hoewel de Aerius tool (voor het berekenen van de stikstofuitstoot) net voorzien was van de nieuwste gegevens, zal deze dus weer opnieuw aangepast moeten worden met daarin de verwerking van de snelheidsverlaging op de snelwegen.

Vergunningen zullen pas kunnen worden verleend, nadat de wetgeving is aangenomen en een stikstofregistratiesysteem is ingericht.

Openstellen rijksbaggerdepots voor PFAS-houdende baggerspecie

Al eerder schreven wij over de Pfas problematiek en de ontstane impasse waardoor het verplaatsen van met Pfas vervuilde grond onmogelijk was geworden. Om tot een tijdelijke oplossing te komen worden de rijksbaggerdepots open gesteld waar met Pfas vervuilde bagger kan worden gedeponeerd. Dit geeft op korte termijn een oplossing voor grote infrastructurele projecten waarbij bagger verplaatst moet worden.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen met betrekking tot de problematiek rond stikstof en Pfas.


Roos de Grave en Franko Zivkovic – Laurenta zijn niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Kabinet presenteert nieuwe plannen inzake Stikstof en Pfas

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief