icon

Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord

Als onderdeel van het in 2012 opgezette programma ‘Herijking Faillissementsrecht’, is op 5 juli 2019 het voorstel tot de Wet homologatie onderhands akkoord (“WHOA”) bij de Tweede Kamer ingediend.

Waar een onderhands herstructureringsakkoord momenteel slechts mogelijk is wanneer alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders met dit akkoord instemmen, brengt de WHOA hierin verandering. De WHOA maakt het straks voor noodlijdende maar levensvatbare ondernemingen mogelijk – ter voorkoming van een faillissement – een onderhands akkoord aan te bieden aan schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden. Dit akkoord kan vervolgens ter goedkeuring (homologatie) aan de rechter worden voorgelegd. De homologatie door de rechter leidt ertoe dat het akkoord verbindend wordt voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen op die manier toch aan het akkoord worden gebonden. Daarom wordt in deze context ook wel de term ‘dwangakkoord’ gebruikt. De regeling wordt onderdeel van de Faillissementswet.

Enkele belangrijke onderdelen van het wetsvoorstel worden hieronder toegelicht.

  • De schuldenaar, die in een toestand verkeerd waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan, kan zijn schuldeisers en aandeelhouders, of een aantal van hen, een herstructureringsplan aanbieden dat door de rechter kan worden gehomologeerd.
  • De schuldeisers, aandeelhouders en (de ondernemingsraad van) de schuldenaar kunnen de rechtbank verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Deze deskundige zal onderzoek kunnen doen en, namens de schuldenaar, de schuldeisers en aandeelhouders een herstructureringsakkoord kunnen aanbieden dat eveneens door de rechter kan worden gehomologeerd.
  • De schuldenaar en herstructureringsdeskundige kunnen de rechtbank verzoeken om een afkoelingsperiode. Gedurende deze periode kunnen geen bevoegdheden van derden tot verhaal op goederen van de schuldenaar of tot opeising van goederen die zich in de macht van de schuldenaar bevinden worden uitgeoefend (behalve met machtiging van de rechtbank). Daarnaast kan de rechtbank gedurende de afkoelingsperiode op verzoek van de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige beslagen opheffen en wordt de behandeling van een verzoek tot verlening van surseance, een eigen aangifte of een door een schuldeiser jegens de schuldenaar ingediend verzoek tot faillietverklaring geschorst.
  • De WHOA biedt een breed scala aan schuldenherstructureringsmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van openstaande vorderingen, het wijzigen van overeenkomsten, uitstel van betalingen of ‘debt for equity’ swaps, waarbij een gedeelte van een vordering van een schuldeiser wordt omgezet in een aandelenbelang (en waarmee dus ook zeggenschap in de vennootschap kan worden verkregen).
  • Een herstructureringsplan kan betrekking hebben op alle schuldeisers en aandeelhouders van een schuldenaar of slechts op een bepaalde categorie van hen.
  • In het herstructureringsplan worden, indien nodig, schuldeisers en aandeelhouders in verschillende klassen ingedeeld. Over het herstructureringsplan wordt door de verschillende klassen schuldeisers en/of aandeelhouders gestemd. Als ten minste één klasse van schuldeisers met het akkoord heeft ingestemd, kan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige de rechtbank verzoeken om homologatie van het akkoord.
  • De schuldenaar kan kiezen voor een openbare of besloten akkoordprocedure. Het voordeel van de openbare procedure is dat het akkoord op grond van de Europese Insolventieverordening automatisch wordt erkend in andere lidstaten. Bij een openbare akkoordprocedure wordt het herstructureringsakkoord wel ingeschreven in het Centraal Insolventieregister. Een besloten akkoordprocedure heeft, zoals de term doet vermoeden, als voordeel dat het niet openbaar is. Erkenning van het akkoord zal echter wel per lidstaat plaats moeten vinden op grond van nationaal recht.

Indien het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen, is het de verwachting dat meer faillissementen afgewend kunnen worden door deze mogelijkheid schuldenlasten eenvoudiger te herstructuren. Wij houden u graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.


Joren Wiewel is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief