icon

Wetsvoorstel Overgang van onderneming in faillissement

In geval er sprake is van een overgang van onderneming, gaan alle betrokken werknemers met behoud van hun rechten en verplichtingen automatisch over naar de verkrijgende partij, die dan de nieuwe werkgever wordt (artikel 7:662 e.v. BW). Op grond van artikel 7:666 BW geldt deze regel niet indien er sprake is van een faillissement van de werkgever. Wanneer een doorstart vanuit faillissement plaatsvindt, treden de betreffende werknemers niet van rechtswege bij de verkrijgende partij in dienst. De verkrijgende partij kan kiezen óf en zo ja, welke werknemers hij van de failliete onderneming wenst over te nemen.

Wetsvoorstel en de rechtspositie werknemers in faillissement

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 29 mei 2019 een wetsvoorstel Overgang van onderneming in faillissement ter internetconsultatie aangeboden. Het wetsvoorstel beoogt de belangen van de bij een faillissement betrokken werknemers te verbeteren. Hierna beschrijf ik in het kort de belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel.

1. Overgang van onderneming in faillissement en werknemers

Uitgangspunt van de regeling is dat bij een overgang van onderneming in faillissement alle arbeidsovereenkomsten met de werknemers die op het moment van faillietverklaring bij de gefailleerde werkgever in dienst zijn en in de onderneming werken, van rechtswege overgaan op de verkrijgende partij in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. Op deze regel wordt in het wetsvoorstel één belangrijke uitzondering gemaakt. Als er bedrijfseconomische omstandigheden zijn die leiden tot verlies van arbeidsplaatsen, hoeft de verkrijgende partij niet alle werknemers een dienstverband aan te bieden. Het is aan de verkrijgende partij om dit aannemelijk te maken. De verkrijgende partij zal een ondernemingsplan moeten opstellen, dat goedkeuring behoeft van de rechter-commissaris. Bij bedrijfseconomische omstandigheden kan volgens de memorie van toelichting gedacht worden aan de volgende situaties:

  • een slechte financiële situatie van de onderneming die ook na de overgang nog steeds een rol speelt;
  • een gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging die noodgedwongen wordt doorgevoerd om de bedrijfsvoering na de overgang van de onderneming weer doelmatig te kunnen laten zijn;
  • een werkvermindering, bijvoorbeeld doordat klanten in de hectiek van het faillissement zijn weggelopen;
  • een bedrijfsverhuizing; en
  • organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals een verdere automatisering van de bedrijfsvoering.

2. Concurrentiebeding

Op dit moment vervalt een concurrentiebeding uit een arbeidsovereenkomst niet automatisch bij een faillissement van de werkgever en een daarop volgende opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator. Het wetsvoorstel heeft als uitgangspunt dat een concurrentiebeding in geval van een overgang van onderneming in faillissement, waarbij de werknemer niet is geselecteerd om zijn werkzaamheden bij de verkrijgende partij te hervatten, automatisch vervalt. Beoogd is om aan artikel 7:653 BW een nieuw zesde lid toe te voegen waarin dit is bepaald.

3. Adviesrecht ondernemingsraad

De ondernemingsraad en de personeelsvereniging krijgen het recht om advies uit te brengen over de totstandkoming van de overgang en de rechter-commissaris in het faillissement zal dit advies, bij het al dan niet geven van zijn/haar toestemming voor de overgang, moeten betrekken.

De verwachting bestaat dat de realisatie van een doorstart waarbij personeel is betrokken voor de verkrijgende partij aanzienlijk duurder wordt en leidt tot meer onzekerheid over de aanspraken van de werknemers jegens de verkrijgende partij. Of het wetsvoorstel de belangen van de werknemers, dan wel de belangen van de andere bij een faillissement betrokken schuldeisers dient, is dus nog maar de vraag.

Tot 31 augustus 2019 kan op het wetsvoorstel worden gereageerd in de consultatieronde. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.


Eveline Hoekstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wetsvoorstel Overgang van onderneming in faillissement

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief