icon

Wanneer is een werknemer voldoende in de gelegenheid gesteld het functioneren te verbeteren?

Voor ontslag wegens disfunctioneren, is – onder meer – vereist dat de werknemer voldoende in de gelegenheid is gesteld zijn of haar functioneren te verbeteren. De vraag wanneer aan dat criterium is voldaan is in de praktijk vaak lastig te beantwoorden, waardoor het voor werkgevers onduidelijk is wanneer voldoende kansen zijn geboden. De Hoge Raad heeft bij arrest van 14 juni 2019 iets meer duidelijkheid gegeven over dit criterium.

De achtergrond
De arbeidsovereenkomst van een Managing Consultant bij een adviesbureau was door de kantonrechter ontbonden wegens disfunctioneren. De werkneemster stelde daartegen hoger beroep in.

Bij het hof stond de vraag ter discussie of zij voldoende tijd en gelegenheid had gekregen om haar functioneren te verbeteren. Daarbij speelde een rol dat de werkgever – in het kader van het verbetertraject – de werkneemster de opdracht had gegeven om (onder begeleiding) haar eigen verbeterplan op te stellen. De werkneemster voerde aan dat hierdoor de verantwoordelijkheid om tot verbetering te komen eenzijdig bij haar was neergelegd, terwijl dit primair de verantwoordelijkheid is van de werkgever.
Het hof stelde voorop dat de werkgever voldoende inspanningen had geleverd in het kader van het verbetertraject. Daarbij mocht naar het oordeel van het hof van de werkneemster – gezien haar functieniveau en werkervaring – verwacht worden dat zij in staat was aan de hand van de ontvangen feedback zelf een verbeterplan met concrete doelen op te stellen. De ontbinding bleef in stand.

De uitspraak van de Hoge Raad
Deze discussie werd door de werkneemster voorgelegd aan de Hoge Raad. De Hoge Raad overwoog dat het afhangt van de omstandigheden van het geval wat in een concreet geval van de werkgever mag worden verwacht ter verbetering van het functioneren van de werknemer en gaf hiervoor de volgende gezichtspunten:

“Daarbij kunnen onder meer een rol spelen de aard, de inhoud en het niveau van de functie, de bij de werknemer aanwezige opleiding en ervaring, de aard en mate van de ongeschiktheid van de werknemer, de duur van het onvoldoende functioneren vanaf het moment dat de werknemer daarvan op de hoogte is gesteld, de duur van het dienstverband, wat er in het verleden reeds is ondernomen ter verbetering van het functioneren, de mate waarin de werknemer openstaat voor kritiek en zich inzet voor verbetering, en de aard en omvang van het bedrijf van de werkgever.”

Mede gelet op deze gezichtspunten kwam ook de Hoge Raad tot het oordeel dat de werkneemster voldoende in de gelegenheid is gesteld om haar functioneren te verbeteren.

Conclusie
In de praktijk komt het regelmatig voor dat van onvoldoende functionerende werknemers wordt gevraagd om zelf een verbeterplan op te stellen. In de lagere rechtspraak werd verschillend geoordeeld over de verdeling van verantwoordelijkheid tussen de werkgever en de werknemer bij het opstellen van het verbeterplan. Een aantal kantonrechters heeft geoordeeld dat het laten opstellen van een verbeterplan door de werknemer zelf, niet getuigt van goed werkgeverschap, waar andere kantonrechters oordeelden dat van de werknemer wel gevraagd mag worden om dit plan zelf op te stellen.

De Hoge Raad in dit arrest meer duidelijkheid gegeven over wat van de werkgever (en van de werknemer) verwacht mag worden tijdens het verbetertraject. Hierbij speelt onder meer de inhoud en het niveau van de functie van de werknemer een rol: bij een hogere functie mag sneller aangenomen worden dat de werknemer zelf in staat is om een verbeterplan op te stellen.

Heeft u zelf een geschil over een ontbinding op grond van disfunctioneren of heeft u vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.


Kirsten Willms is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wanneer is een werknemer voldoende in de gelegenheid gesteld het functioneren te verbeteren?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief