icon

Exploitatie B&B onder concept Huisvestingsverordening 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft op 9 november 2018 bekendgemaakt dat per 1 januari 2020 een vergunningplicht voor Bed & Breakfasts (kan ook AirBnB zijn) zal ingaan. Wij schreven al eerder over de onduidelijkheid die deze mededeling tot gevolg heeft gehad voor eigenaren van Bed & Breakfasts en de mislukte poging van het college om meer duidelijkheid te verschaffen. Onlangs heeft het college (eindelijk) concreter zijn plannen met betrekking tot Bed & Breakfasts kenbaar gemaakt in de concept Huisvestingsverordening 2020, inhoudende de opname van een vergunningsplicht in artikel 3.3.6 lid 1 (de ontrekkingsvergunning).

Onttrekkingsvergunning
Artikel 3.3.6 bepaalt dat voor het gedeeltelijk onttrekken aan de bestemming tot bewoning ten behoeve van een Bed & Breakfast een vergunning is vereist. Deze vergunning zal na verkrijging persoons- en zaaksgebonden zijn. Concreet betekent dit dat op het moment dat de vergunninghouder de Bed & Breakfast niet langer (zelf) exploiteert de ontrekkingsvergunning vervalt. De Bed & Breakfast-exploitatie kan dan ook niet zonder problemen worden overdragen. Ook het exploiteren van de Bed & Breakfast op een andere locatie dan waarvoor vergunning is verleend, is uitgesloten.

De mogelijkheid om een ontrekkingsvergunning te verkrijgen, zal per wijk kunnen verschillen: op grond van het derde lid worden de vergunningen per wijk verstrekt op basis van een door het college van burgemeester en wethouders bepaald quotum. Momenteel zijn nog geen gegevens over dit quotum bekend. Zoals wij al eerder schreven, erkent het college in het vierde lid dat indien de vraag naar de ontrekkingsvergunningen groter is dan het aanbod (zoals te verwachten is), de vergunning schaars wordt. Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn moet in dat geval de verdeling objectief en eerlijk zijn. In dit artikellid is opgenomen dat in dat geval een loting plaatsvindt. De vergunning zal op grond van artikel 3.3.6 vijfde lid tijdelijk worden verstrekt, voor een duur van maximaal 5 jaar, eveneens vanwege de Dienstenrichtlijn.

De invoer van de onttrekkingsvergunning voor Bed & Breakfasts lijkt overigens niet tot gevolg te hebben dat de eisen die aan de exploitatie van een Bed & Breakfast worden gesteld, worden gewijzigd.

Overgangsrecht
Om exploitanten enigszins tegemoet te komen wil het college een passende overgangstermijn bieden. Aan de onduidelijkheid omtrent deze ‘passende overgangstermijn’ is met deze concept verordening een einde gekomen: artikel 3.3.9 bepaalt dat B&B-houders die zich voor 1 januari 2019 op de in de verordening omschreven wijze hebben gemeld en aan de toen geldende voorwaarden voldeden, tot twee jaar na afgifte vergunning hun oude rechten behouden. Om van deze regeling gebruik te maken, is vereist dat uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van de verordening een vergunningsaanvraag wordt ingediend zoals bedoeld in artikel 3.3.6 lid 1.

Kortom, het is van groot belang dat nà inwerkingtreding van de verordening, binnen drie maanden een aanvraag om een ontrekkingsvergunning wordt ingediend. Wees op tijd!

Vervolg?
De inspraaktermijn voor de concept Huisvestingsverordening 2020 is zes weken en loopt tot en met 13 juli 2019. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden reacties kenbaar maken. Vervolgens zal het college van burgemeester en wethouders deze reacties verwerken en de verordening (al dan niet aangepast) aan de gemeenteraad van Amsterdam ter vaststelling voorleggen.


Dominique de Haas en Marcel Beekman zijn niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Exploitatie B&B onder concept Huisvestingsverordening 2020

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief