icon

Ontevreden met uw aangevraagde omgevingsvergunning: hoe nu verder?

Het komt voor dat gedurende een procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning aanpassingen op de gevraagde omgevingsvergunning gewenst zijn. Soms is een wijziging van een vergunning gewenst nadat deze is verleend. Of een aanvrager in de verschillende fasen van vergunningverlening zijn aanvraag kan wijzigen, wordt hierna behandeld.

Ongeacht of de gewenste wijzigingen ziet op een aanvraag of op een besluit, dienen deze wijzigingen volgens vaste jurisprudentie van de Raad van State van ondergeschikte aard te zijn. Of sprake is van een wijziging van ondergeschikte aard dient per concreet geval te worden beoordeeld, zodat de jurisprudentie hierover behoorlijk casuïstisch is. Elementen die tot nu toe in van belang zijn geacht, zijn bijvoorbeeld de mate waarin de aard en de omvang van de wijzigingen zich verhouden tot de oorspronkelijke aanvraag alsook de impact van de wijzigingen op de ruimtelijke uitstraling van het te bouwen object: welke waarneembare elementen zullen er zijn voor de directe omgeving en in welke mate hebben deze invloed op anderen. Het hoeft niet enkel te gaan om zichtbare aanpassingen, ook constructieve aanpassingen van een vergunning kunnen van invloed zijn op anderen en daarom meespelen in de afweging of sprake is van een wijziging van ondergeschikte aard.

Naast de beoordeling van de aard van de wijziging, is van belang op welk moment de wijziging gewenst wordt. Niet in elke fase van een vergunningentraject is het namelijk mogelijk om een (aanvraag voor een) vergunning te wijzigen, zelfs niet indien het slechts gaat om wijzigingen van ondergeschikte aard. In de periode tussen het indienen van een aanvraag en het besluit op een aanvraag, zijn wijzigingen redelijk eenvoudig door te voeren; de aanvrager dient hiertoe een verzoek te doen bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is in bepaalde gevallen zelfs verplicht de aanvrager in de gelegenheid te stellen zijn aanvraag zodanig te wijzigen of aan te vullen dat geconstateerde beletselen voor het verlenen van de bouwvergunning worden weggenomen.

Nadat de vergunning verleend is, kan slechts binnen beperkte tijd nog een wijziging worden doorgevoerd. Het moet gaan dus om een wijziging van ondergeschikte aard, maar nog belangrijker is dat de vergunning nog niet onherroepelijk is geworden. Een vergunning is niet onherroepelijk indien er nog bezwaar kan worden gemaakt of (hoger) beroep bij de rechter gaande is. Het verzoeken om een wijzigingsbesluit wordt vaak als gunstiger ervaren dan het indienen van een nieuwe aanvraag. Bij een nieuwe aanvraag opent zich immers de weg weer voor een nieuwe bezwaar-/beroepsprocedure, terwijl een wijzigingsbesluit dat niet doet. Dit is namelijk een besluit in de zin van art. 6:19 Awb, waarbij eerder ingediende bezwaren en beroepen van rechtswege betrekking hebben op de wijziging van het bestreden besluit. De looptijd van een procedure bij een wijzigingsbesluit is daarmee aanzienlijk korter.

Nadat een vergunning onherroepelijk is geworden, is het niet mogelijk om wijzigingen in de vergunning aan te brengen. Indien een aanvrager dit toch wenst, dient hij een geheel nieuwe vergunning aan te vragen.


Franko Zivkovic – Laurenta is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ontevreden met uw aangevraagde omgevingsvergunning: hoe nu verder?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief