icon

Digitalisering onder de Omgevingswet

In 2021 zal (als het goed is) de Omgevingswet in werking treden. In de Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet is aangegeven dat digitalisering bijdraagt aan het bereiken van de doelen van het omgevingsrecht. Zo zou digitalisering bijdragen aan het vergroten van het gebruiksgemak en snellere en betere besluitvorming.

Afdeling 20.5 van de Omgevingswet voorziet daarom in een digitaal stelsel van informatievoorziening over de fysieke leefomgeving. Met het wetsvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet wordt deze afdeling verder uitgewerkt. Daarbij is de doelstelling van het digitaal stelsel verbreed. Naast de informatievoorziening over de fysieke leefomgeving, moet het digitaal stelsel bovendien het elektronische verkeer in het kader van aanvragen, meldingen en dergelijke faciliteren en meer in het algemeen een doelmatige en doeltreffende uitvoering van taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet bevorderen.

Het digitaal stelsel wordt als Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het streefbeeld van het DSO is dat men met één “klik op de kaart” de regelgeving te zien krijgt die op die locatie van toepassing is. Daarbij kunnen regels worden vertaald in zogeheten vragenbomen. Een initiatiefnemer kan dan voor een bepaalde activiteit nagaan of een vergunning nodig is of een melding moet worden gedaan. Voor zover ook informatie over de (staat van de) fysieke leefomgeving beschikbaar is, kan de combinatie van regels en die feitelijke informatie bovendien inzicht geven in beschikbare gebruiksruimte (bijvoorbeeld voor wat betreft geluidsbelasting) op een specifieke locatie.

De beschikbare informatie in de DSO vloeit met name voort uit de omgevingsplannen. Op dit moment kennen we nog het bestemmingsplan: een door de gemeenteraad vastgesteld plan met doelen en voorschriften over het gebruik van grond. Een bestemmingsplan regelt enkel de ruimtelijke ordening. Een omgevingsplan zal echter alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente binnen haar grondgebied stelt gaan bevatten. Het omgevingsplan zal daarom bijvoorbeeld ook (een groot deel van) de gemeentelijke verordeningen omvatten. Met het omgevingsplan is het de bedoeling dat onderwerpen vanuit het brede perspectief van de fysieke leefomgeving locatiegericht worden gereguleerd en kunnen activiteiten zo nodig aan een vergunning- of meldingsplicht worden gebonden.

Het DSO zal dus een landelijke voorziening worden waar de informatie over de fysieke leefomgeving bij elkaar wordt gebracht en uitgewisseld. Niet alleen omgevingsvisies- en plannen, maar bijvoorbeeld ook geluidskaarten, milieuzones en natuurgebieden moeten straks via de landelijke DSO eenvoudig te vinden zijn.

Naast dat in het DSO kan worden gecheckt welke regelgeving van toepassing is op een bepaalde activiteit en op een bepaalde locatie, zal het DSO ook een loketfunctie bevatten. Hiermee kan een initiatiefnemer na het doen van een vergunningcheck ook direct een vergunningaanvraag indienen, een melding doen of op een andere manier gegevens aan het bevoegd gezag verstrekken.

Het DSO is op dit moment nog volop in ontwikkeling. Het is de bedoeling dat in 2024 alle digitale functies van het loket beschikbaar zullen zijn. De plannen zijn in ieder geval veelbelovend. Hier kunt u vast een kijkje nemen in het DSO.


Nicky Loekemeijer is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Digitalisering onder de Omgevingswet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief