icon

Nieuwe normen van Wet Normering Topinkomens voor 2019

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (“WNT”) in werking getreden. Het doel van deze wet is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector.

In de Uitvoeringsregeling en de Beleidsregels zijn nadere regels opgenomen over de WNT. Deze regelgeving wordt ieder jaar aangepast en inmiddels is de regelgeving voor 2019 gepubliceerd. Hierin zijn onder meer de volgende wijzigingen opgenomen.

Componenten die niet worden meegerekend in de hoogte van de bezoldiging

In de Uitvoeringsregeling WNT zijn ter verduidelijking een aantal componenten opgesomd die tot de bezoldiging behoren en een aantal componenten die hier niet toe behoren. Vanaf de invoering van de WNT viel de afkoop van vakantiedagen onder bezoldiging. In de nieuwe uitvoeringsregeling, die geldt vanaf 1 januari 2019, is opgenomen dat de afkoop van maximaal 4 weken aan niet-opgenomen vakantiedagen van topfunctionarissen niet meer onder bezoldiging valt, indien deze worden afgekocht bij de beëindiging van het dienstverband. Ook werkgeversbijdragen aan fondsen voor scholing en ontwikkeling en de compensatie voor loonderving na een bedrijfsongeval of bij een beroepsziekte vallen niet meer onder bezoldiging.

De WNT verantwoording in groepsverband

Verder wordt het voor ondernemingen in een groep mogelijk om de WNT-verantwoording op te nemen in de geconcilieerde jaarrekening of de enkelvoudige jaarrekening van één van de rechtspersonen binnen de groep, tenzij andere op de WNT-instelling van toepassing zijnde regelgeving een dergelijke keuzevrijheid niet toestaat. De WNT-instelling moet een verwijzing opnemen in de eigen jaarrekening naar de jaarrekening waarin de WNT-verantwoording van de topfunctionaris is opgenomen.

Pro forma uitspraken en uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

In de WNT is bepaald dat niet een hogere beëindigingsvergoeding aan de topfunctionaris mag worden betaald dan volgens de WNT is toegestaan, te weten: € 75.000,-. Voor zover de vergoeding boven het maximum uitkomt, is dit bedrag onverschuldigd betaald, tenzij de betaling voortvloeit uit een rechterlijke uitspraak. In de nieuwe regelgeving is verduidelijkt dat een pro forma uitspraak ook erkend wordt als rechterlijke uitspraak waaruit een hogere vergoeding mag voortvloeien. Bij een pro forma uitspraak gaat het veelal om zaken waarin tussen partijen overeenstemming bestaat over de gewenste uitkomst en de rechterlijke uitspraak slechts nodig is als formaliteit.

Wilt u meer weten over de bezoldiging van topfunctionarissen? Neem gerust contact met ons op.


Kirsten Willms is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe normen van Wet Normering Topinkomens voor 2019

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief