icon

Wetsvoorstel wijziging Crisis- en herstelwet naar de Tweede Kamer

De Crisis- en herstelwet (Chw) werd in 2010 ingevoerd om bouwprojecten sneller te kunnen realiseren, met name door kortere (aanvraag)procedures en uitspraaktermijnen. Uit de praktijk is gebleken dat de Chw op een aantal onderdelen verbetering behoeft, waardoor de regering op 5 september 2018 het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) (Kamerstukken II 2017/18, 35 013, nrs 1-3) bij de Tweede Kamer heeft ingediend.

Het wetsvoorstel beoogt de volgende drie belangrijke aanpassingen te realiseren:

  1. Versnelling aanpassingsprocedure;
  2. Verbreding reikwijdte Chw; en
  3. Verbetering toepassing projectuitvoeringsbesluit.

De versnelling van de aanpassingsprocedure ziet op de mogelijkheid onder de aangepaste Chw om nieuwe experimenten en toevoegingen van projecten of gebieden aan bestaande experimenten, niet langer bij AMvB aan te wijzen in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, maar dit bij ministeriële regeling te laten plaatsvinden. Het besluit tot vaststelling/aanpassing van een AMvB wordt genomen door de regering en kost gemiddeld zo’n tien maanden; een ministeriële regeling wordt daarentegen vastgesteld door een minister, waardoor een (flinke) tijdsbesparing kan plaatsvinden (circa zeven maanden).

Ook wordt de reikwijdte van de Chw verbreed door: 1. een aanpassing van de criteria waaraan een experiment moet voldoen; en 2. een uitbreiding van het aantal wetten waarvan kan worden afgeweken. Op dit moment kan een experiment ex artikel 2.4, tweede lid van de Chw worden aangewezen, indien het experiment bijdraagt aan innovatieve ontwikkelingen en voldoende aannemelijk is dat uitvoering ervan bijdraagt aan het bestrijden van de economische crisis en aan de duurzaamheid. Deze criteria worden gewijzigd in het kerncriterium ‘bijdragen aan duurzame ontwikkeling’, waaronder: a. het experiment bij moet dragen aan innovatieve ontwikkelingen; of b. uitvoering van het experiment bij moet dragen aan het versterken van de economische structuur.

Met betrekking tot de uitbreiding geldt dat momenteel binnen de Chw voor duurzame innovatieve experimenten kan worden afgeweken van twaalf wetten; onder de gewijzigde Chw komen hier de Huisvestingswet 2014, de Leegstandswet, de Erfgoedwet, titel 5.2 van de Wet milieubeheer, de Wet natuurbescherming én de Wet inrichting landelijk gebied bij.

Tot slot heeft de verbetering van de toepassing van het projectuitvoeringsbesluit (als het goed is) een tijdsbesparing tot gevolg. Het projectuitvoeringsbesluit ziet op het uitvoeren van woningbouwprojecten (van 12 tot 2000 woningen) en projecten met een maatschappelijke betekenis (onderwijs en zorg) en levert extra snelheid op als het bouwproject niet past binnen het vigerende bestemmingsplan: het projectuitvoeringsbesluit combineert alle benodigde planologische toestemmingen en uitvoeringsbesluiten in één besluit. Onder de gewijzigde Chw verschuift de bevoegdheid van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en wethouders, waardoor een versnelling van circa zes maanden kan plaatsvinden. De versnelling zal met name voortkomen uit het feit dat de gemeenteraad beperkte vergaderfrequenties heeft, terwijl het college vrij snel/eenvoudig een projectuitvoeringsbesluit kan nemen doordat het college vaker vergadert.

De regering beoogt met het wetsvoorstel als transitiewet – anticiperend op de Omgevingswet (naar verwachting januari 2021 in werking) – de procedures rondom (o.a.) woningbouwprojecten te vereenvoudigen en te versnellen. De (nieuwe) Chw blijft dan ook in werking tot het moment dat de Omgevingswet van kracht is. Het streven is om de wet op 1 januari 2019 in werking te laten treden.


Dominique de Haas is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wetsvoorstel wijziging Crisis- en herstelwet naar de Tweede Kamer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief