icon

Overeenkomst van borgtocht ontbinden?

Een overeenkomst van borgtocht – geregeld in titel 14 van Boek 7 BW – is een overeenkomst waarin een partij (de borg) zich verplicht om een verbintenis die een andere partij (de hoofdschuldenaar) heeft na te komen. Komt de hoofdschuldenaar zijn verplichtingen niet na, dan kan de schuldeiser de borg aanspreken. In een recent arrest heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of de overeenkomst van borgtocht ontbonden kan worden wegens een tekortkoming van de schuldeiser.

S3&A is haar betalingsverplichtingen uit een door ABN AMRO verstrekte kredietfaciliteit niet nagekomen. ABN AMRO heeft vervolgens Wave, die zich borg heeft gesteld voor de terugbetaling van het krediet, aangesproken tot betaling van de openstaande schuld. Wave verweert zich in deze procedure en vordert dat de overeenkomst tot borgtocht op grond van een tekortkoming aan de zijde van ABN AMRO wordt ontbonden, en voor zover geen ontbinding zou plaatsvinden, vergoeding van de door Wave geleden schade. Volgens Wave bestaat de tekortkoming van ABN AMRO erin dat zij jegens Wave niet de op haar rustende zorgvuldigheids- en inspanningsverplichtingen in acht heeft genomen. Toen S3&A in verzuim was geraakt met betrekking tot haar betalingsverplichtingen heeft ABN AMRO eerst geprobeerd het concern van S3&A te herstructureren. Het is niet tot een structurele oplossing gekomen en het concern is uiteindelijk gefailleerd. ABN AMRO heeft daarna pas (ruim een jaar later) Wave op de hoogte gebracht van dit verzuim. Daardoor kon Wave de voor haar borgstelling bedongen zekerheid (een pandrecht op de aandelen van de Holding waarvan S3&A onderdeel uitmaakt) niet inroepen op het moment dat deze voor haar nog enige waarde had. Hierdoor heeft S3&A schade geleden.

De Hoge Raad oordeelt dat de overeenkomst tot borgtocht, naar haar aard niet een wederkerige, maar een eenzijdige overeenkomst is. Alleen de borg neemt immers een verbintenis op zich, namelijk tot nakoming van de verbintenis die een derde (de hoofdschuldenaar) tegenover de schuldeiser heeft of zal verkrijgen. De schuldeiser neemt daartegenover geen verbintenis op zich die in ruilverhouding staat tot de verbintenis van de borg. De wettelijke bepalingen over wederkerige overeenkomsten zijn daarom niet van toepassing op de overeenkomst van borgtocht. Dat betekent dat de voor wederkerige overeenkomsten bestaande mogelijkheid tot ontbinding op grond van tekortkoming (art. 6:265 BW) niet geldt voor de overeenkomst tot borgtocht.

De omstandigheid dat uit de overeenkomst tot borgtocht ook verplichtingen voor de schuldeiser (kunnen) voortvloeien, zoals een jegens de borg in acht te nemen zorgvuldigheidsverplichting, maakt de borgtocht niet tot een wederkerige overeenkomst. De borg heeft in een zodanig geval in beginsel wel – indien aan de overige voorwaarden is voldaan – recht op vergoeding van de schade die de borg als gevolg van schending van de verplichting door de schuldeiser lijdt.

De Hoge Raad sluit niet uit dat het (gedeeltelijk) ontbinden van een overeenkomst tot borgtocht toch onder bepaalde omstandigheden mogelijk is. Dit is het geval indien in verband met de borgtocht door de schuldeiser verplichtingen zijn aangegaan die zodanig samenhangen met de verbintenis van de borg, dat sprake is van een rechtsbetrekking die strekt tot het wederzijds verrichten van prestaties (art. 6:261 lid 2 BW). De Hoge Raad laat in het midden wanneer daarvan sprake van is.

De Hoge Raad oordeelt dat er in dit geval geen aanknopingspunten zijn om het bestaan van een dergelijke rechtsbetrekking aan te nemen en daarover is in cassatie ook niet geklaagd. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat de vordering van Wave tot ontbinding van de overeenkomst tot borgtocht niet toewijsbaar is.


Eveline Hoekstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Overeenkomst van borgtocht ontbinden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief