icon

Schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten?

Op 6 juni 2018 heeft staatsraad-advocaat generaal Widdershoven een conclusie uitgebracht over de vraag of ruimtelijke besluiten (bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen etc.) schaarse rechten toebedelen. Het belang van de kwalificatie als besluit dat schaarse rechten toebedeelt is o.a. de verplichting van het bestuursorgaan om voorafgaand aan de start van de procedure een passende mate van openbaarheid te verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van de vergunning (of het voornemen tot wijziging), de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria (zie onderdelen 4.25 t/m 4.27 van de conclusie).

Windpark Zeewolde

Bij brief van 7 februari 2018 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de AG verzocht om een conclusie, als bedoeld in artikel 8:12a Algemene wet bestuursrecht, te nemen in een zaak over het rijksinpassingsplan ‘Windpark Zeewolde’. Kort samengevat ziet het plan op de bouw van 91 nieuwe windturbines en het saneren van 221 bestaande windturbines in Flevoland, uitgevoerd door één initiatiefnemer. Volgens eigenaren van omliggende percelen en eigenaren van bestaande windturbines is de procedure niet transparant verlopen (in strijd met het transparantiebeginsel), waardoor de eigenaren/andere belanghebbenden niet de kans hebben gehad het project uit te (laten) voeren.

De afdeling verzocht conclusie omtrent de volgende vragen. Worden bij een ruimtelijk plan of een omgevingsvergunning schaarse publieke rechten verdeeld? Zo ja, onder welke omstandigheden? Aan welke eisen moet de procedure voldoen als ruimtelijke besluiten worden genomen die schaarse publieke rechten verdelen?

Conclusie

De AG concludeert dat planologische besluiten schaarste kunnen creëren, maar dit betekent in beginsel niet dat ruimtelijke besluiten ook besluiten zijn waarbij schaarse rechten worden toebedeeld. Dat geldt in beginsel ook voor omgevingsvergunningen, aangezien deze alleen worden aangevraagd door belanghebbenden. Met andere woorden, voor een vergunning kunnen dus (in beginsel) niet meer gegadigden zijn dan er vergunningen zijn. De beschikbare locatie is weliswaar beperkt, maar dat geldt niet voor het aantal omgevingsvergunningen. Ook de omgevingsvergunning van Windpark Zeewolde B.V. is om deze reden geen besluit dat een schaars recht toebedeelt: voor de verlening gelden dus geen bijzondere verdelingsregels. In dit geval hoeft het bestuursorgaan dan ook niet aan de eisen voor schaarse besluiten te voldoen.

Het hierboven geschetste kader gaat uit van de hoofdregel; uitzonderingen zijn onder (zeer) bijzondere omstandigheden niet uitgesloten (zie de punten 4.25 – 4.27 van de conclusie).

Vervolg

Op grond van artikel 8:12a lid 5 Awb kunnen partijen ‘binnen twee weken na verzending van het afschrift van de conclusie hun schriftelijk commentaar daarop aan het college doen toekomen’ (termijn is ondertussen verstreken). Naar aanleiding van de conclusie én de reacties van partijen zal de Afdeling uitspraak doen. In dit kader is nog relevant dat de conclusie de Afdeling niet bindt. De daadwerkelijke uitkomst in deze procedure zal dus nog moeten worden afgewacht.


Dominique de Haas is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied schaarste rechten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief