icon

Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

Op 1 februari 2018 heeft de Tweede Kamer het voorstel ‘Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen)’ als hamerstuk afgedaan. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving zal op 6 maart 2018 plaatsvinden. Of en wanneer de wijziging wordt doorgevoerd is dus ook (nog) niet met zekerheid te zeggen; inwerkingtreding zal na vaststelling door de Eerste Kamer plaatsvinden op een bij koninklijk besluit te bepalen datum.

Actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen
Op grond van artikel 3.1, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geldt in het huidige systeem een actualiseringsplicht, inhoudende dat ‘de bestemming van gronden, met inbegrip van de met het oog daarop gestelde regels, wordt binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het bestemmingsplan, telkens opnieuw vastgesteld’. In afwijking van deze actualiseringsplicht kan de raad besluiten om de periode van tien jaar met een periode van tien jaar te verlengen (zie artikel 3.1, derde lid, van de Wro). Indien de raad nalaat om een van deze besluiten te nemen (tot actualisering of verlenging van de termijn), vervalt de bevoegdheid tot het invorderen van leges op grond van het vierde lid.

Het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel strekt tot afschaffing van deze verplichting voor de raad bij bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Dit moet worden gezien als onderdeel in de overgang naar het ‘nieuwe stelsel’ van het omgevingsplan onder de Omgevingswet. De gedachte is dat gemeentebesturen in aanloop naar de Omgevingswet kunnen starten met de voorbereiding van een omgevingsplan, waarin (kort samengevat) alle regelgeving omtrent de fysieke leefomgeving zal worden gebundeld.

De afschaffing van de actualiseringsplicht heeft in de praktijk tevens tot gevolg dat de consequentie van het niet actualiseren van plannen vervalt; het gemeentebestuur zal bevoegd blijven om leges in te vorderen. Waar deze bevoegdheid voor het gemeentebestuur bij ‘oude’ plannen ontbreekt wegens een gebrek aan actualisering, is het gemeentebestuur bevoegd om in te vorderen zodra het wijzigingsvoorstel in werking treedt.

Voor plannen die niet elektronisch raadpleegbaar zijn, geldt dat de actualiseringsplicht van kracht blijft, tot het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Naar verwachting zal de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking treden.


Dominique de Haas is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief