icon

Spanningsveld bestuursrecht vs privacy huurder

Eigenaren die hun woning of pand verhuren kunnen in bestuursrechtelijke zin verantwoordelijk worden gehouden voor hetgeen zich afspeelt in het gehuurde. Zo zijn er bijvoorbeeld bestuurlijke boetes opgelegd aan eigenaren van woningen die door huurders illegaal werden aangeboden op Airbnb (bijvoorbeeld ABRvS, 5 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2017:953). Ook als bijvoorbeeld er een hennepkwekerij wordt aangetroffen in het gehuurde kunnen eigenaren daarvoor (mede) verantwoordelijk worden gehouden (zie bijvoorbeeld ABRvS 23 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2969). Op grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State mag namelijk van een eigenaar die een pand verhuurt, worden gevergd dat hij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik dat van het verhuurde wordt gemaakt. Om niet verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor onrechtmatig gebruik dient een eigenaar aannemelijk te maken dat hij niet wist en kon weten dat het pand onrechtmatig werd gebruikt (ABRvS 9 janauari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY7996). Hiertoe zal de eigenaar (onder andere) moeten aantonen dat hij voldoende toezicht heeft gehouden op het gebruik van het verhuurde.

Recentelijk heeft de Amsterdamse kantonrechter echter geoordeeld dat het toestaan van onaangekondigde inspecties van een woning door een verhuurder zou leiden tot een te grote inbreuk van het in artikel 10 en 12 van de Grondwet gegarandeerde recht op privacy van de huurder en daarmee diens huurgenot. In deze zaak was de verhuurder van een woning, zonder voorafgaand overleg, bij de huurder aan de deur geweest om een inspectie uit te voeren (de verhuurder wilde onder meer onderzoeken of er sprake was van hennepteelt in de woning). De huurder ontzegde echter toegang tot de woning. De verhuurder liet het er niet bij zitten en vorderde bij de kantonrechter dat de huurder werd veroordeeld om medewerking te verlenen aan periodieke inspecties van het gehuurde op ieder gewenst moment, al dan niet aangekondigd. De vordering van de verhuurder was ingegeven door uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot bestuurlijke boetes die verhuurders krijgen opgelegd (zoals hierboven beschreven).

De kantonrechter overwoog echter dat slechts in noodgevallen de verhuurder bevoegd is om zonder toestemming van de huurder de woning te betreden en in dat kader dat het steekproefsgewijs binnen treden van een woning door een verhuurder, zonder dat de huurder daarvan vooraf op de hoogte is gesteld onevenredige inbreuk maakt op het recht van privacy en huurgenot van de huurder. De stelling van de verhuurder dat de kans bestaat dat zij bestuursrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld voor eventueel onrechtmatig gebruik van de woning, omdat zij wist of kon weten dat het pand onrechtmatig wordt gebruikt leidde niet tot een ander oordeel van de kantonrechter. De kantonrechter overwoog daarover:

“Nu zij, buiten noodgevallen, niet de bevoegdheid heeft om zonder toestemming van de huurder de woning te betreden, valt echter niet in te zien dat, zonder meer, geoordeeld kan worden dat zij in dat geval wist of had kunnen weten dat de woning onrechtmatig werd gebruikt.”

Naar mijn mening is het enigszins opmerkelijk dat een kantonrechter zich (indirect) uitlaat over het toetsingskader van een overtreder in de zin van artikel 5:1 Awb. Hoe het ook zij, het lijkt in ieder geval niet redelijk als het een eigenaar wordt aangerekend (in het licht van de bestuurlijke boete) dat hij geen toezicht heeft gehouden op het gehuurde wanneer hij daartoe geen mogelijkheid heeft. De eigenaar zal echter mijns inziens wel, om niet als overtreder in de zin van artikel 5:1 Awb te worden aangemerkt, moeten kunnen aantonen dat hij heeft getracht toezicht te houden op gehuurde. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden bewezen door middel van e-mail verkeer met de huurder waarin de eigenaar verzoekt om het gehuurde te inspecteren.


Roos de Grave is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Spanningsveld bestuursrecht vs privacy huurder

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief