icon

150 kV-hoogspanningsverbinding en bestemmingsplan

Sinds buitenlands epidemiologisch onderzoek in begin jaren 2000 is duidelijk dat kinderen tot 15 jaar die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen een verhoogde kans hebben op leukemie. Dit onderzoek is reden voor de toenmalige staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geweest om de brief van 3 oktober 2005 te adviseren om ‘bij de vaststelling van streek- en bestemmingsplannen en van de tracés van bovengrondse hoogspanningslijnen, dan wel bij wijzigingen in bestaande plannen of van bestaande hoogspanningslijnen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen […].’ Met andere woorden, bestuursorganen moeten met de gevaren en gevolgen rekening houden. De manier waarop dit gebeurt, ligt bij de bestuursorganen zelf.

Bestemmingsplan Enschotsebaan hoogspanningsverbinding

Over het rekening houden met de gevaren en gevolgen van een hoogspanningsverbinding en de wijze waarop dit door een bestuursorgaan wordt vorm gegeven, heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zich recent, in haar uitspraak van 11 oktober 2017 (ABRvS 11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2764) moeten buigen.

Bij besluit van 18 juli 2016 heeft de raad van Tilburg het bestemmingsplan ‘Enschotsebaan hoogspanningsverbinding’ vastgesteld. In dit plangebied bevindt zich een 150KV hoogspanningsverbinding. Tegen dit besluit hebben [appellante sub 1] als eigenaar van grond in het plangebied en het Samenwerkingsverband Enschotsebaan Zuid (SWV Zuid) beroep ingesteld.

Vanwege de magneetveldzone van de hoogspanningsverbinding heeft de raad aan de gronden binnen deze zone de bestemming "Wonen-Uit te werken" toegekend, met een uitzondering voor wonen als hoofdverblijf voor personen jonger dan 15 jaar. De raad is hierbij uitgegaan van een magneetveldzone van 80 m. Appellante sub 1 en SWV Zuid stellen zich op het standpunt dat het realiseren van woningen zonder beperking op een grotere afstand dan 20 meter een bestaand recht betreft en in strijd is met artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), waarin het recht op eerbieding van privé-, familie- en gezinsleven is vastgelegd. Met andere woorden, Appellante sub 1 en SWV Zuid verzetten zich tegen de beperkingen voor personen jonger dan 15 jaar over de zone van 80 meter; waarschijnlijk is beoogd woningen zonder beperking te kunnen bouwen.

De Afdeling oordeelt dat de door de raad opgelegde beperking in overeenstemming is met de uitzonderingen op artikel 8 EVRM. De vaststelling van de beperking is weliswaar in strijd met de eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, maar dit wordt gerechtvaardigd doordat het de bescherming van de gezondheid als doel heeft. Het beroep van appellante sub 1 en SVW Zuid wordt dan ook ongegrond verklaard.

Gelet op de mogelijke gevolgen voor de gezondheid zijn de overwegingen van de Afdeling begrijpelijk. Nu de problematiek rondom hoogspanningsverbindingen ook in andere gemeenten speelt/blijft spelen, kan de door de raad van Tilburg gekozen oplossing wellicht als voorbeeld dienen.


Dominique de Haas is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
150 kV-hoogspanningsverbinding en bestemmingsplan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief