icon

Vordering tot afgifte van een geluidsopname

Artikel 843a van het Wetboek van Rechtsvordering (hierna: Rv) biedt een partij de mogelijkheid om bij een geschil bescheiden boven water te krijgen om haar vordering te ondersteunen. Het kennisnemen van bescheiden kan ook leiden tot de conclusie dat een vordering of een verweer voldoende feitelijke grondslag mist.

Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, voordat de rechter een beroep op het inzagerecht toewijst. Kort gezegd is vereist dat de vorderende partij een rechtmatig belang heeft, dat het gaat om bepaalde bescheiden en dat de aanvrager partij is bij de rechtsbetrekking waar de stukken op zien.

De voorzieningenrechter in de rechtbank Gelderland liet zich onlangs uit over een vordering tot het verstrekken van bescheiden. Wat was er aan de hand? Gedaagden, beiden in dienst bij (een onderdeel van) verzekeringsmaatschappij Achmea, hebben in november 2015 een gesprek gevoerd met hun toenmalige leidinggevende. Van dit gesprek hebben gedaagden een geluidsopname gemaakt. In januari 2017 respectievelijk februari 2017 hebben zij klachten ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College), waarbij zij zich op het standpunt hebben gesteld dat Achmea zich schuldig maakt aan discriminatie op grond van leeftijd en (chronische) ziekte. Ter onderbouwing van dit standpunt hebben gedaagden gedeeltes van de geluidsopname, alsmede de transcriptie daarvan, aan het College overgelegd.

Naar aanleiding hiervan heeft Achmea een kort geding aangespannen, waarbij zij afgifte van de geluidsopname vordert. Een soortgelijk verzoek was reeds door het College afgewezen, reden waarom Achmea zich nu tot de burgerlijke rechter wendt. Achmea voert aan dat zij ten behoeve van haar verdediging bij het College wenst te beschikken over de volledige geluidsopname, nu de door gedaagden geselecteerde fragmenten een onvolledig beeld van het gesprek geven en het noodzakelijk is dat het College de fragmenten in de juiste context kan beoordelen.

Na het verweer van gedaagden strekkende tot niet-ontvankelijkheid van Achmea te hebben verworpen, toetst de voorzieningenrechter de vordering aan de hiervoor genoemde voorwaarden van artikel 843a Rv.

Rechtmatig belang
Gedaagden hebben bepleit dat Achmea geen rechtmatig belang bij de geluidsopname heeft, omdat Achmea slechts stelt te vermoeden dat de geluidsopname fragmenten kan bevatten die de stellingen van gedaagden weerspreken. Achmea had volgens gedaagden echter aan de leidinggevende moeten vragen wat er ontbreekt en dit nadien aan gedaagden moeten aangeven. Ter zitting heeft Achmea op dit verweer gereageerd door onder verwijzing naar passages uit haar verweerschrift (in de procedure bij het College) te specificeren op welke punten in de geluidsopname er fragmenten missen. Nu dit door gedaagden niet concreet is weersproken, is de voorzieningenrechter voorhands van oordeel dat Achmea een rechtmatig belang heeft bij de afgifte van de geluidsopname.

Bepaalde bescheiden
Anders dan gedaagden hebben gesteld, is de voorzieningenrechter voorts van oordeel dat Achmea voldoende heeft beschreven om welke geluidsopname het gaat. Daarbij overweegt de voorzieningenrechter dat Achmea heeft aangevoerd af te zien van een kopie van delen van de geluidsopname waarop persoonlijke en medische gegevens van gedaagden zijn besproken, alsook het deel waarbij de leidinggevende de ruimte heeft verlaten. Achmea heeft aangegeven bereid te zijn een vertrouwenspersoon te laten beoordelen welke passages uit de kopie van de opname verwijderd mogen worden.

Partij bij de rechtsbetrekking
Gelet op de omstandigheid dat partijen als werkgever en werknemers in een rechtsbetrekking tot elkaar staan, terwijl er in dat kader tussen partijen een geschil is ontstaan waarop de geluidsopname betrekking heeft, is de voorzieningenrechter van oordeel dat ook aan het laatste vereiste is voldaan.

De beslissing
De vordering van Achmea wordt dan ook toegewezen. Gedaagden worden veroordeeld om de geluidsopname, nadat deze door de in gezamenlijk overleg aan te stellen vertrouwenspersoon is ‘geschoond’ van de hiervoor genoemde fragmenten, aan Achmea ter beschikking te stellen.


Sandrine Piet is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vordering tot afgifte van een geluidsopname

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief