icon

Nieuwe wetgeving voor woonboten

Op 16 april 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat woonboten en woonschepen – ook als deze niet met de bodem zijn verbonden – als bouwwerken moeten worden aangemerkt indien zij zijn bedoeld om ter plaatse als woning te functioneren. Over de uitspraak van de Raad van State is veel ophef gekomen, omdat door de kwalificatie van een woonboot als bouwwerk er voor het bezit en de (ver)bouw van een woonboot ineens een omgevingsvergunning is vereist en woonboten ook aan de voor bouwwerken geldende bouwregelgeving dienen te voldoen. Veel bestaande woonboten kunnen niet aan deze regelgeving voldoen.

Wet verduidelijking voorschriften woonboten

Ter verduidelijking van de juridische status van woonboten heeft Minister Blok op 23 maart 2016 het wetsvoorstel ‘Wet verduidelijking voorschriften woonboten’ ingediend. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer op 24 januari 2017 met het wetsvoorstel ingestemd. Met deze wet worden enkele voorschriften en overgangsrechtelijke bepalingen opgenomen in de Woningwet en de Wabo. Hieronder zal kort op de belangrijkste aanpassingen worden ingegaan.

Overgangsrecht bestaande woonboten

Voor bestaande woonboten die reeds op het moment van inwerkingtreding van deze wet voor de bouw of het gebruik krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening een ontheffing of ligplaatsvergunning hebben verkregen, wordt de ontheffing of vergunning gelijkgesteld met een omgevingsvergunning. Bestaande woonboten waarvoor op het moment van inwerkingtreding geen vergunning vereist is, krijgen eveneens bij de inwerkingtreding van rechtswege een omgevingsvergunning. Verder hoeven de hier genoemde bestaande woonboten niet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 te voldoen. Wel dienen deze woonboten aan de zorgplicht van artikel 1a Woningwet te voldoen, die kortgezegd inhoudt dat door de staat, bouw, sloop of het gebruik van de woonboot geen gevaar voor gezondheid of veiligheid mag ontstaan.

Bestaande woonboten in strijd met een bestaande verordening

Woonboten waarvoor op dit moment reeds een vergunning vereist is, maar die niet over de benodigde vergunning beschikken (illegale woonboten), verkrijgen niet van rechtswege een omgevingsvergunning. Voor deze woonboten zal daarom een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd. Ook moeten deze boten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit .

Nieuw te bouwen woonboten

Voor nieuwe woonboten geldt dat er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Deze woonboten zullen tevens moeten voldoen aan het Bouwbesluit.

Wijziging Bouwbesluit

Omdat vele eisen uit het Bouwbesluit niet haalbaar zijn voor woonboten, zal hierin een wijziging worden doorgevoerd. Voor woonboten die na de inwerkingtreding van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten met de regels van het Bouwbesluit te maken krijgen, zullen er minder eisen gelden voor de bruikbaarheid (lagere plafonds, kleinere ruimtes etc.), de constructie, de brandveiligheid en het energieverbruik.

Verwachte ingangsdatum Wet en Bouwbesluit

De Wet en het aangepaste Bouwbesluit zullen naar verwachting op 1 januari 2018 in werking treden.


Anna Zijlstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe wetgeving voor woonboten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief