icon

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning geen 'schaarse vergunningen'

Op 12 april 2017 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State een uitspraak gedaan over de vraag of een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning in samenhang als een zogeheten schaarse vergunning in de zin van de Dienstenrichtlijn kunnen worden aangemerkt.

In het onderhavige geval gaat het om de herontwikkeling van een bedrijfspand voor perifere detailhandel in het zogeheten" home & living"-segment op het bedrijventerrein Ekkersrijt te Son. Ten behoeve van deze herontwikkeling is middels een coördinatieregeling het bestemmingsplan "Ekkersrijt; Home & Living Centre" vastgesteld en een omgevingsvergunning voor onder andere de activiteiten bouwen en kappen. Neddex is eigenaar van bedrijfspanden in de directe nabijheid van het plangebied die worden verhuurd aan winkeliers en horecaondernemers. Zij kan zich niet verenigen met de in de besluiten voorziene ontwikkeling, die betrekking heeft op dezelfde branches voor wonen en horeca in het verzorgingsgebied als waarin zij actief is. Neddex stelt daarom beroep in tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

De besluiten zijn volgens Neddex in samenhang te beschouwen als een zogeheten schaarse vergunning in de zin van artikel 11, lid 1, aanhef en onder b, van de Dienstenrichtlijn, omdat het aantal beschikbare bestemmingen en vergunningen voor nieuwe winkelruimte op Ekkersrijt en in de regio beperkt is.

Als er sprake is van een schaarse vergunning dan heeft dat onder andere gevolgen voor de duur van de vergunning (namelijk bepaalde tijd) en de wijze waarop de vergunning verleend moet worden. Zie onder andere de blog van mijn kantoorgenoot.

De Afdeling is het niet met Neddex eens. Zonder in te gaan op de vraag of detailhandel wel is aan te merken als een dienst in de zin van de Dienstenrichtlijn gaat zij direct over op de vraag of er überhaupt wel sprake is van een schaarse vergunning:

“Daargelaten de vragen of detailhandel een dienst is in de zin van de Dienstenrichtlijn en of de bestreden besluiten zijn aan te merken als een vergunningstelsel in de zin van deze richtlijn, bevatten deze besluiten in ieder geval geen beperking van beschikbare vergunningen als bedoeld in artikel 33, eerste lid, aanhef en onder b, van de Dienstenwet. Dat, naar Neddex stelt, het huidige aantal beschikbare bestemmingen en vergunningen voor nieuwe winkelruimte op Ekkersrijt en in de regio beperkt is, is, wat daar ook van zij, geen gevolg van deze besluiten. Ook de omstandigheid dat de in deze besluiten toegelaten mogelijkheden voor detailhandel slechts enkelvoudig kunnen worden benut betekent, wat daar ook van zij, niet dat daarmee beschikbare vergunningen worden beperkt. Van zogeheten schaarse vergunningen is reeds daarom geen sprake.”

De gemeenteraad heeft zich volgens de Afdeling dus terecht op het standpunt gesteld dat met de bestreden besluiten geen sprake is van een beperking van het aantal beschikbare vergunningen zoals bedoeld in artikel 33 van de Dienstenwet. Kortom, er is geen sprake van schaarse vergunningen en de vergunning(verlening) hoeft daarom ook niet te voldoen aan de eisen die voor dergelijke vergunningen gelden.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied schaarste rechten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bestemmingsplan en omgevingsvergunning geen 'schaarse vergunningen'

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief