icon

Vernietiging omgevingsvergunning zonnepark Hoogezand-Sappemeer

Het is algemeen bekend dat de invulling van de klimaatdoelstellingen door middel van grootschalige windparken voor maatschappelijk ophef kunnen zorgen en de windparken een grote impact op de omgeving hebben. Als alternatief voor windenergie wordt regelmatig naar zonne-energie verwezen, waar minder weerstand voor zou bestaan. Dat grootschalige zonneparken echter ook tot verzet leiden, blijkt onder andere uit het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 21 maart 2017 (ECLI:NL:RBNNE:2017:1061) waarin een drietal eisers opkomt tegen een omgevingsvergunning voor het realiseren van het ‘Zonnepark Midden-Groningen’ te Sappemeer.

Het geschil draait om de door het college van burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer (college) bij besluit van 27 september 2016 aan Powerfield Free Zone N.V. verleende omgevingsvergunning (voor het bouwen van een bouwwerk en het gebruik van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan) voor de realisatie van het ‘Zonnepark Midden-Groningen’ ter grootte van ongeveer 117 hectare (+/− 235 voetbalvelden) voor een periode van 30 jaar. Eisers verzetten zich in beroep tegen de omgevingsvergunning voor het zonnepark op de grond dat het college niet heeft voldaan aan de voorwaarden uit de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 en Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020.

Op grond van de Omgevingsverordening zijn er twee mogelijkheden om een grootschalig zonnepark – groter dan 10.000 m2 – te realiseren. De rechtbank overweegt dat het ‘Zonnepark Midden-Groningen’ aan in de in artikel 2.42.1 lid 2 onder c Omgevingsverordening genoemde vereisten voldoet nu het zonnepark aansluit aan het stedelijk gebied en de maatwerkmethode is toegepast.

In dit geval is echter – nu in afwijking van het bestemmingsplan een zonnepark wordt gerealiseerd – een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a ten derde Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) jo. 6.5 lid 1 Besluit omgevingsrecht (Bor). De gemeenteraad kan echter categorieen gevallen aanwijzen waarin een dergelijke verklaring niet is vereist, hetgeen de gemeente in dit geval bij besluit van 26 april 2011 ook heeft gedaan. Echter, dit besluit is volgens de rechtbank niet in werking getreden doordat het besluit niet op de juiste manier is gepubliceerd. Nu het besluit van 26 april 2011 niet in werking is getreden en de raad geen specifieke verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit specifieke geval heeft afgegeven, was het college niet bevoegd om de omgevingsvergunning voor het zonnepark te verlenen.

Hier komt nog bij dat het college de belangen van de omwonenden volgens de rechtbank onvoldoende heeft meegewogen in haar belangenafweging. De rechtbank overweegt dat de belangen van omwonenden in onderhavig geval door eerdere relevante ruimtelijke ingrepen, waaronder gaswinning, op ingrijpende wijze zijn aangetast. De cumulatie van belangenaantasting had onderdeel dienen uit te maken van de belangenafweging, te meer nu het project als een grote inbreuk op het geldende planologische regime moet worden beschouwd. Met andere woorden, het college heeft de gevolgen van de aardgaswinning niet kenbaar in de afweging betrokken en had dit wel behoren te doen.

De rechtbank bepaalt dat het college opnieuw op de aanvraag van aan Powerfield Free Zone N.V. moet beslissen, met inachtneming van de overwegingen in de uitspraak. Of dit betekent dat het zonnepark geen doorgang zal vinden, is sterk de vraag. Mocht het college in staat zijn om de gebreken in een nieuw besluit te herstellen, dan kan Midden-Groningen over/binnen een aantal jaren alsnog een grootschalig windpark rijker zijn.


Dominique de Haas is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied energietransitie.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vernietiging omgevingsvergunning zonnepark Hoogezand-Sappemeer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief