icon

Gevolgen tekortkomingen huurder voor medehuurder

Eerder bespraken wij al dat voor een persoon die een zogenaamde ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding' heeft met de huurder van woonruimte, het mogelijk is te worden aangemerkt als medehuurder (om zodoende een beroep te kunnen doen op huurbescherming).

De kantonrechter te Amsterdam diende begin 2016 zijn licht te laten schijnen over de vraag wat de gevolgen zijn voor een medehuurder, indien de verhuurder de huurovereenkomst met de huurder ontbindt wegens een toerekenbaar tekortkoming van de huurder (Rb. Amsterdam 19 april 2016. WR 2017/24, niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl).

De kantonrechter haalt een arrest van de Hoge Raad aan uit 2009 en overweegt dat, nu vast staat dat de huurovereenkomst met de huurder is ontbonden als gevolg van een ernstige tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen (niet-betalen huur), dit ook gevolgen kan hebben voor de positie van de medehuurder welke hoedanigheid de medehuurder vóór de ontbinding heeft verkregen, ook al is de huurder (grotendeels) tekortgeschoten voordat de medehuurder deze positie kreeg. Voor de beantwoording van de vraag of dit gevolgen heeft voor de medehuurder is volgens de kantonrechter van belang of hij al dan niet wetenschap had van de ernstige tekortkoming op het moment dat hij de positie van medehuurder kreeg.

De kantonrechter constateert dat de medehuurder dit laatste in casu niet (voldoende) betwist. Hij stelt slechts dat het feit dat hij als gemachtigde van de huurder optrad (hetgeen in casu het geval was) niet leidt tot zijn verantwoordelijkheid voor de tekortkoming en dat hij part noch deel had aan de tekortkoming. De kantonrechter gaat er dan ook van uit dat de medehuurder bekend was met de omstandigheid dat de huurder zijn betalingsverplichting jegens de verhuurder niet nakwam. Gelet hierop en de hoogte van de betalingsachterstand die bovendien ook nog na zijn intrek in de woning is ontstaan, was ontbinding van de huurovereenkomst ook jegens hem gerechtvaardigd en heeft hij zijn positie als medehuurder verloren. In zoverre bewoonde hij de woning, op het moment dat de huurovereenkomst was ontbonden, zonder recht of titel, aldus de kantonrechter.


Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Gevolgen tekortkomingen huurder voor medehuurder

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief