icon

Nadere uitleg reikwijdte ‘bijbehorend bouwwerk’ uit Besluit omgevingsrecht

In een uitspraak van 16-11-2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State een nader oordeel gegeven over de reikwijdte van de definitie ‘bijbehorend bouwwerk’ zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

In de uitspraak ging het om de bouw van een appartementencomplex met een plat dak. Het platte dak was niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan, dat alleen een schuin dak toestond. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge heeft daarom naast een omgevingsvergunning voor de bouw van een bouwwerk een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan verleend. De omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan heeft het college verleend op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2º, van de Wabo (de zogeheten kruimelgevallen welke zijn opgenomen in het Bor). Volgens het college kan de uitvoering van het appartementencomplex met een plat dak, in plaats van een kap met een helling die voldoet aan het bepaalde in het bestemmingsplan, namelijk worden aangemerkt als een uitbreiding van een hoofdgebouw en daarmee een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van bijlage II van het Bor, zodat artikel 4, aanhef en eerste lid, van die bijlage van toepassing is.

Nadat omwonenden vrezen dat het bouwwerk zal leiden tot schaduwwerking en inkijk in hun tuinen en woningen. Zij hebben daarom beroep ingesteld tegen de vergunning. De rechtbank oordeelde dat het college de vergunning niet terecht heeft verleend. Volgens de rechtbank kan de uitbreiding die ontstaat doordat het voorziene appartementencomplex is uitgerust met een plat dak, in plaats van een kap met een helling die in overeenstemming is met het bestemmingsplan, niet worden aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk en is er dus geen sprake van een kruimelgeval.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is het hier niet mee eens en oordeelt:

“Ingevolge artikel 1, eerste lid, van bijlage II van het Bor wordt onder bijbehorend bouwwerk onder meer verstaan een uitbreiding van een hoofdgebouw. Daarbij is geen beperking opgenomen, in die zin dat de uitbreiding functioneel of bouwkundig moet zijn te onderscheiden van de rest van het gebouw. Ook is niet de beperking opgenomen dat de uitbreiding betrekking moet hebben op een reeds bestaand gebouw. Anders dan [wederpartij] en anderen betogen, volgt uit de nota van toelichting bij bijlage II van het Bor (Stb. 2010, 143, blz. 133-134) verder niet dat een bijbehorend bouwwerk alleen bij (en niet op) een hoofdgebouw gerealiseerd kan worden. De door hen aangehaalde passages uit de toelichting, wat daarvan verder zij, hebben geen betrekking op het eerste deel van de in artikel 1, eerste lid, van bijlage II opgenomen begripsomschrijving van bijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw. Deze passages hebben betrekking op het tweede deel van die begripsomschrijving, dan wel op de artikelen 2, eerste lid, en 3, eerste lid, van bijlage II, waarin als voorwaarde is gesteld dat sprake moet zijn van een op de grond staand bijbehorend bouwwerk. Die voorwaarde is in artikel 4, eerste lid, van bijlage II niet gesteld.”

Kortom, het uitvoeren van het appartementencomplex met een plat dak, in plaats van een kap met een helling (en derhalve in strijd met het bestemmingsplan), dient te worden aangemerkt als een uitbreiding van een hoofdgebouw en daarmee een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van bijlage II Bor. Het maakt daarbij niet uit dat het dak niet functioneel of bouwkundig is te onderscheiden van de rest van het gebouw dan wel dat de uitbreiding geen betrekking heeft op een reeds bestaand gebouw.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nadere uitleg reikwijdte ‘bijbehorend bouwwerk’ uit Besluit omgevingsrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief