icon

Wet natuurbescherming en uitvoeringsregelgeving treden op 1 januari 2017 in werking

Het was al aangekondigd, maar sinds vanmorgen staat vast dat de Wet natuurbescherming, het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming op 1 januari 2017 in werking zullen treden. De Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de onderliggende uitvoeringsregelgeving vervallen op dat moment.

Het inwerkingtredingsbesluit is gepubliceerd in het Staatsblad van vandaag, nr. 384. De Wet natuurbescherming dateert al van 16 december 2015 (Stb. 2016, 34). Het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming zijn onlangs vastgesteld, namelijk op 11 respectievelijk 16 oktober, en ook vandaag gepubliceerd: het Besluit in het Staatsblad, nr. 383, en de Regeling in de Staatscourant, nr. 55791.

Een aantal regels treedt niet in werking, waaronder, zoals al door de staatssecretaris aangekondigd in zijn brieven aan de Eerste en Tweede Kamer afgelopen mei, de bepalingen die voorzien in een verplichte aanhaking van de natuurtoets bij de omgevingsvergunning (art. 2.7 lid 5, 3.3 lid 8, 3.8 lid 8, 7.3, 9.4 lid 3, 4, 5, en 11, 9.6 lid 2, 3, 4 en 6, 10.8). Door het niet in werking laten treden van de bepalingen blijft de mogelijkheid voor bedrijven en burgers bestaan om voor de natuuraspecten een separate vergunning of ontheffing aan te vragen, net als dat nu mogelijk is op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet en straks mogelijk zal zijn op grond van de Omgevingswet. Zo wordt voorzien in continuïteit tussen de elkaar opvolgende regimes en wordt tegemoet gekomen aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten die een aanzienlijke toename van de lasten voor gemeenten vreesde ingeval een verplichting tot aanhaking zou komen te gelden.

Ook voor burgers en bedrijven zoals projectontwikkelaars is het gunstig dat het mogelijk blijft om de haalbaarheid van een voorgenomen project eerst te laten toetsen op de natuurregels. Voorts treedt artikel 3.12 lid 1, tweede volzin, later in werking, namelijk op 1 maart 2017. Het gaat om de bepaling die strekt tot verbreding van de reikwijdte van het faunabeheerplan, zodat dat ook betrekking heeft op bestrijding van schade veroorzakende dieren en jacht, terwijl het faunabeheerplan op grond van de Flora- en faunawet alleen betrekking had op populatiebeheer. De aanpassing van de faunabeheereenheden en de door deze vast te stellen faunabeheerplannen aan de nieuwe eisen die zijn opgenomen in artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming verkeert in een ver gevorderd stadium. De afronding van het traject van de vaststelling en goedkeuring van nieuwe faunabeheerplannen zal plaatsvinden zodra de Wet natuurbescherming, de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving en de provinciale verordeningen die ter zake regels stellen in werking zijn getreden.

De nieuwe regels zijn vanaf 1 januari meteen van toepassing op dan al lopende aanhangige besluitvormings- en bezwaarprocedures, dus onder Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en Faunawet of Boswet zijn gestart. Alleen reeds aanhangige beroepsprocedures worden afgedaan op grond van het (dan) oude recht.


Cathine Knijff is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wet natuurbescherming en uitvoeringsregelgeving treden op 1 januari 2017 in werking

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief