icon

Eerste stappen naar privaat toezicht in de bouw

Voor het uitvoeren van bouwplannen moet aan tal van regelgeving worden voldaan en zijn vaak vergunningen vereist. De meer technische eisen die gesteld worden aan (het bouwen van) gebouwen, zijn neergelegd in het Bouwbesluit. Tot op heden dienen gemeenten toezicht te houden op de naleving van deze voorschriften.

Er zijn plannen om dit toezicht te privatiseren. Er is inmiddels een wetsvoorstel aanhanging bij de Tweede Kamer, het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit wetsvoorstel bevindt zich momenteel in de consultatiefase.

Kern van de beoogde wijziging is dat het bouwtoezicht niet langer door de gemeenten wordt uitgevoerd, maar door private partijen. Indirect blijft de overheid wel toezicht houden: een overheidsinstantie gaat beoordelen of de ‘methode voor kwaliteitsbewaking’ van een private partij volstaat, de gemeentes controleren of in een concreet geval met goedgekeurde methodes wordt gewerkt en na oplevering moet middels een opleverdossier aan de gemeente worden verantwoord hoe aan de bouweisen is voldaan.

Vooruitlopend op deze mogelijke wijziging, is al een aantal pilots gestart met dit private toezicht. Zo ook in Den Haag. Informatie over een tussentijds evaluatierapport van die pilot is inmiddels bekend geworden, zie bijvoorbeeld dit bericht van de NOS. Daaruit blijkt dat er nog een hoop werk aan de winkel is. Waar beoogd wordt om de kwaliteit van het toezicht te verbeteren, lijkt vooralsnog het tegenovergestelde te gebeuren. Gebouwen, waaronder woningen, worden opgericht, die niet voldoen aan de technische bouweisen of waarvan onduidelijk is of aan de geldende voorschriften wordt voldaan. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Bewoners blijken zelfs van niets te weten.

De plannen zijn met deze tussentijde evaluatie vanzelfsprekend niet van tafel. Er wordt nog geschaafd uit de uitwerking van de regels, die naar verwachting ook niet voor 2018 in werking zullen treden. Ervaringen met de pilots worden meegenomen in het wetgevingstraject.

Wij zullen dit wetgevingstraject met belangstelling volgen eventuele ontwikkelingen hier bespreken.


Geert Schnitzler is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eerste stappen naar privaat toezicht in de bouw

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief