icon

ABN geeft onjuiste voorstelling van zaken bij renteswap

Op 17 november jl. berichtte de NOS: “Hof haalt streep door renteswap ABN“. Het arrest waar op wordt gedoeld is van het hof Amsterdam en is gewezen op 10 november 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:4647). Op dat arrest zal in het vervolg nader worden in gegaan, maar eerst sta ik kort stil bij de vraag wat een renteswap is.

De precieze strekking of betekenis van een renteswap is lastig uit te leggen, zoals hierna ook zal blijken. Maar kort gezegd is een renteswap bedoeld als “verzekering” tegen schommelende rentes. Een partij die een (hoge) lening met variabele rente voor een langere periode afsluit, kan door het sluiten van een renteswapovereenkomst het risico van een (sterk) stijgende rente afdekken.

In de zaak waarover het hof uitspraak deed, speelde samengevat het volgende. Een bedrijf sloot met ABN Amro in 2008 een renteswap-overeenkomst voor in totaal 15 miljoen euro met een looptijd van vijf jaar. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst werd het bedrijf geconfronteerd met een variabel rentepercentage over de 15 miljoen euro naast het vaste rentepercentage. Na verloop van tijd heeft het bedrijf daarover zijn ongenoegen geuit en de renteswapovereenkomst uiteindelijk vernietigd wegens bedrog en/of dwaling.

Kort gezegd was het bedrijf van mening dat het bij het aangaan van de renteswapovereenkomst onjuist en/of onvolledig is ingelicht over de strekking van de overeenkomst; het bedrijf was er niet van op de hoogte dat er – ondanks de renteswap – een (gedeeltelijk) variabel rentepercentage verschuldigd was.

Het Hof was met het bedrijf van oordeel dat het zich op de vernietigbaarheid van de renteswapovereenkomst kon beroepen, omdat er sprake was van dwaling. Daarbij speelde een rol dat ABN Amro het bedrijf een onjuiste voorstelling van zaken had gegeven met betrekking tot de strekking van de renteswapovereenkomst. In de productbeschrijving van ABN Amro werd blijkens het arrest namelijk onder meer medegedeeld dat: “de klant gedurende de looptijd van de financiering verzekerd is van rentelasten die vooraf exact bekend zijn en wordt expliciet als één van de voordelen genoemd dat de klant de rente fixeert en volledig is beschermd tegen rentestijgingen“.

Daarbij past dan vanzelfsprekend niet dat een deel van de verschuldigde rente (achteraf) toch variabel blijkt te zijn. Sterker: volgens het hof staat dat lijnrecht tegenover de strekking van de renteswapovereenkomst.

Daarnaast achtte het hof ook aannemelijk dat het bedrijf de overeenkomst niet was aangegaan als het dit wel had geweten, juist omdat het doel van het bedrijf, afdekking van het renterisico, op deze wijze slechts gedeeltelijk werd bereikt.

Ervan uitgaande dat ABN Amro ook bij veel andere klanten dezelfde productbeschrijvingen heeft gehanteerd, kan het arrest voor de bank grote gevolgen hebben. Ook andere partijen kunnen zich beroepen op de onjuiste of onvolledige informatie in deze beschrijvingen. Uiteraard blijven ook andere omstandigheden van belang, zoals bijoorbeeld de mededelingen die namens de bank zijn gedaan en de ervaring van partijen met het afsluiten van (gelijkluidende) renteswapovereenkomst.

Hoe dan ook lijkt cassatie mij niet uitgesloten, wordt (mogelijk) vervolgd dus!


Geert Schnitzler is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied financiering en Zekerheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
ABN geeft onjuiste voorstelling van zaken bij renteswap

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief