icon

Afdeling verduidelijkt eisen voor ingebrekestelling

Als een bestuursorgaan de wettelijk voorgeschreven beslistermijnen voor het nemen van een beschikking niet naleeft, kan een burger het bestuursorgaan in gebreke stellen. Deze ingebrekestelling moet schriftelijk en kan, als het bestuursorgaan de elektronische weg heeft opengesteld, ook elektronisch worden verstuurd. Als het bestuursorgaan daarna nog steeds geen besluit neemt, verbeurt het vanaf 2 weken na ontvangst van de ingebrekestelling gedurende maximaal 42 dagen een dwangsom (ten hoogste € 1260). De burger kan na het verstrijken van deze twee weken ook beroep tegen niet tijdig beslissen bij de bestuursrechter instellen.

De wet stelt verder geen inhoudelijke eisen aan de ingebrekestelling. De bedoeling is dat het rechtsmiddel laagdrempelig is. Verwarrend voor de burger was echter dat de hoogste bestuursrechters, in geval de Afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van Beroep, verschillende eisen stelden aan een geldige ingebrekestelling. De Afdeling was strenger, en verlangde dat een nadere beslistermijn (van 2 weken) werd gesteld en dat werd gewaarschuwd dat niet tijdig beslissen zou leiden tot verbeurte van dwangsommen.

De Afdeling heeft nu in een uitspraak van 24 december (201402074/1/A3) voor een soepelere koers gekozen. De Afdeling noemt dat zelf ‘een verduidelijking’ van de eisen die aan een ingebrekestelling worden gesteld. Volgens de Afdeling is van een ingebrekestelling sprake is als duidelijk is dat de belanghebbende het bestuursorgaan maant om alsnog een bepaald besluit te nemen. Daarvan is sprake indien voldoende duidelijk is op welke aanvraag het geschrift betrekking heeft, dat belanghebbende zich op het standpunt stelt dat het bestuursorgaan niet tijdig op de aanvraag heeft beslist en dat belanghebbende erop aandringt dat een zodanige beslissing wordt genomen. Een termijnstelling en waarschuwing dat dwangsommen zullen worden geactiveerd is dus niet meer nodig voor een geldige ingebrekestelling.


Cathine Knijff is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Afdeling verduidelijkt eisen voor ingebrekestelling

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief