icon

Geheimhouding vertrekregeling ambtenaar

Ook in het ambtenarenrecht komen, net als in het civiele arbeidsrecht, vertrekregelingen voor waarbij werkgever en ambtenaar in gezamenlijk overleg uit elkaar gaan. Vaak is dat het geval indien sprake is van zogeheten “ontslag op andere gronden” (zie ook mijn weblog van 8/3/2013 hierover), maar ook bij andere ontslaggronden kan een regeling worden getroffen.

In een dergelijke regeling worden de rechtspositionele afspraken inzake de beëindiging van de aanstelling geregeld waardoor er dus veel privacygevoelige informatie van de ambtenaar in staat; niet alleen diens naam en adres maar ook het inkomen én de hoogte van de ontvangen vergoeding. Om deze reden wordt in dit soort regelingen vrijwel altijd geheimhouding overeengekomen behoudens de verplichting tot openbaarmaking. Veel overheidswerkgevers (en ambtenaren) wanen zich daarbij relatief veilig, hoewel de plicht tot openbaarmaking in het geval van een overheidswerkgever door de Wet Openbaarheid van Bestuur (hierna Wob) behoorlijk kan worden opgerekt. De vraag was hoe ver deze openbaarmakingsplicht strekt. Heel ver, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (hierna de Afdeling).

In casu ging het om een gedeeltelijke afwijzing van een Wob-verzoek inzake een vertrekregeling met een ambtenaar. De werkgever weigerde onder meer informatie te verstrekken over de naam en adres van de voormalig ambtenaar, de inhoud, hoogte en gevolgen van de regeling zelf, het op de regeling van toepassing zijnde regelgeving, de praktijk van de ambtenaar, hoogte juridische kosten en de naam van de huisaccountant en de naam van de raadsman. De gemeente deed daarbij een beroep op het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e van de Wob. De indienen van het Wobverzoek ging bezwaar en beroep.

Bij de rechtbank werd de indiener van het Wob-verzoek deels in het gelijk gesteld. Volgens de rechtbank mocht de werkgever, met toepassing van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob inderdaad weigeren de adresgegevens van die ambtenaar, de inhoud, hoogte en gevolgen van de overeengekomen regeling, de naam van de praktijk van die ambtenaar die is vermeld onder punt 5b, de wijze waarop inkomsten uit arbeid of bedrijf op de uitkering in mindering worden gebracht en de toegekende vergoeding voor kosten van juridische bijstand openbaar te maken. Wel moest de naam van de voormalig ambtenaar, het op de regeling van toepassing zijnde hoofdstuk van de SAW, de naam van de huisaccountant en de naam van de raadsman van de voormalig ambtenaar openbaar gemaakt worden.

Met deze uitspraak nam de indiener van het Wob-verzoek geen genoegen en deze stelde hoger beroep in bij de Afdeling. De Afdeling gaat veel verder dan de rechtbank en oordeelt dat tevens de inhoud van de regeling moet worden bekend gemaakt voorzover dat ziet op de relatieve hoogte van de ontslaguitkering en de periode dat die zal worden verstrekt, de regeling over het pensioen van de voormalig ambtenaar, de wijze waarop inkomsten uit arbeid of bedrijf op de uitkering in mindering worden gebracht en de ziektekostenregeling.

De Afdeling oordeelt dat de werkgever per onderdeel van de vertrekregeling een afweging moet maken tussen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en openbaarmaking. Bij deze afweging is vooral van belang dat vertrekregelingen regelmatig tot een maatschappelijke discussie leiden. Het belang van openbaarmaking van dergelijke regelingen is daarom groot (en dus groter dan belang eerbiediging persoonlijke levenssfeer).

Overheidswerkgevers en ambtenaren moeten zich dus goed realiseren dat een vertrekregeling in het kader van een Wob-verzoek grotendeels openbaar wordt moet worden gemaakt. Het opnemen van een geheimhoudingsbeding in de vertrekregeling maakt dit niet anders.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Geheimhouding vertrekregeling ambtenaar

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief